USNESENÍ RADY č. UR 0237/2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

10. schůze rady MČ z 29.05.2023

USNESENÍ číslo UR 0237/2023 ze dne 29.05.2023

26. Souhlas s pokácením stromů na pozemcích parc. č. 2131/684 a 2688/27 v k. ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

s tím, aby odbor životního prostředí MČ Praha 13 pokácel 1 ks smrku (Picea albies) 1 ks borovice (Pinus sylvestris) na pozemku parc. č. 2688/27, 2 ks vrby křehké (Salix fragilis), 3 ks vrby jívy (Salix caprea) a 1 ks topolu kanadského (Populus x canadensis) na pozemku parc. č. 2131/684, vše v k. ú. Stodůlky

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi oznámit prostřednictvím OMBAI rozhodnutí RMČ odboru životního prostředí

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 15.06.2023

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 347_Usneseni.pdf (97,6 kB)