USNESENÍ RADY č. UR 0340/2020

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

15. schůze rady MČ z 14.09.2020

USNESENÍ číslo UR 0340/2020 ze dne 14.09.2020

4. Přehled provedených finančních kontrol OKR ÚMČ Praha 13 a jejich zhodnocení za 1. pololetí roku 2020 včetně rekapitulace navržených opatření a jejich dodržování

Rada městské části

I. bere na vědomí

provedené finanční kontroly v 1. pololetí roku 2020 včetně nedostatků zjištěných odborem kontroly ÚMČ Praha 13 a rekapitulaci navržených opatření a jejich dodržování u hlavních zjištění

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 107_Usneseni.pdf (96 kB)