USNESENÍ RADY č. UR 0197/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

9. schůze rady MČ z 13.05.2019

USNESENÍ číslo UR 0197/2019 ze dne 13.05.2019

6. Smlouva o výpůjčce č. 9/19/365/0029

Rada městské části

I. schvaluje

návrh Smlouvy o výpůjčce č. 9/19/365/0029 mezi hlavním městem Prahou, zastoupeném Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. a městkou částí Praha 13 na výpůjčku pozemku č. 2860/1, Sluneční náměstí v obci Praha 13, k.ú. Stodůlky, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat Smlouvu o výpůjčce č. 9/19/365/0029 mezi hlavním městem Prahou, zastoupeném Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. a městkou částí Praha 13 na výpůjčku pozemku č. 2860/1, Sluneční náměstí v obci Praha 13, k.ú. Stodůlky, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 15.05.2019

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 239_Usneseni.pdf (96,2 kB)