USNESENÍ RADY č. UR 0240/2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

10. schůze rady MČ z 29.05.2023

USNESENÍ číslo UR 0240/2023 ze dne 29.05.2023

29. Krátkodobé smlouvy o nájmu prostor ve školách

Rada městské části

I. bere na vědomí

uzavření krátkodobých smluv ve školách

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 467_Usneseni.pdf (93,4 kB)