USNESENÍ RADY č. UR 0337/2020

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

15. schůze rady MČ z 14.09.2020

USNESENÍ číslo UR 0337/2020 ze dne 14.09.2020

1. Rozpočtové změny za měsíc září 2020

Rada městské části

I. schvaluje

rozpočtové změny za měsíc září 2020 (rozpočtová opatření č. 130 - 136 a HMP č. 2081 a 2084)

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi provést tyto změny prostřednictvím odboru ekonomického a předložit informaci o provedených změnách zastupitelstvu

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 09.12.2020

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 131_Usneseni.pdf (94,7 kB)