(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0182/2022 9 Návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), ve znění nařízení č. 14/2018 Sb. hl. m. Prahy pondělí 9. května 2022
UR 0181/2022 9 Návrh nařízení HMP, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. HMP, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších předpisů pondělí 9. května 2022
UR 0180/2022 9 Dohoda o ukončení smlouvy o ubytování (ubytovací jednotka č. 4 na ubytovně učitelů, Bronzová 2572/4, Stodůlky, 15500 Praha 5) a smlouva o ubytování (tamtéž) pondělí 9. května 2022
UR 0179/2022 9 Zvýšení osobního příplatku statutární zástupkyni ředitelky ZŠ s RVJ, Praha 13, Bronzová 2027 pondělí 9. května 2022
UR 0178/2022 9 Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů pondělí 9. května 2022
UR 0177/2022 9 Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 pondělí 9. května 2022
UR 0176/2022 9 Návrh na vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem "Přístavba vstupní haly - Dům dětí a mládeže Chlupova" pondělí 9. května 2022
UR 0175/2022 9 Pronájem prostorů sloužících podnikání v 1. suterénu radnice MČ Praha 13 za účelem provozování restaurace pondělí 9. května 2022
UR 0174/2022 9 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo s názvem "Fitness hřiště a rekonstrukce atletické dráhy - FZŠ PedFUK, Mezi Školami 2322/1, Praha 5" pondělí 9. května 2022
UR 0173/2022 9 Schválení zápisu do kroniky za rok 2021 pondělí 9. května 2022
UR 0172/2022 9 Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Celoroční provoz fontán, kašen a pítek MČ Praha 13" pondělí 9. května 2022
UR 0171/2022 9 Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 5 pondělí 9. května 2022
UR 0170/2022 9 Stanovení volebního obvodu pro volby do Zastupitelstva MČ Praha 13 konané ve dnech 23.9. a 24.9.2022 a počtu členů Zastupitelstva MČ Praha 13 pro volební období 2022-2026 pondělí 9. května 2022
UR 0169/2022 9 Návrh komise na rozdělení dotací v oblasti volného času pro rok 2022 pondělí 9. května 2022
UR 0168/2022 9 Žádosti o finanční dotace pondělí 9. května 2022
UR 0167/2022 9 Žádost o poskytnutí dotace na rozvoj sportu pondělí 9. května 2022
UR 0166/2022 9 Rozpočtové změny za měsíc květen 2022 pondělí 9. května 2022
UR 0165/2022 8 Smlouva o sponzorské spolupráci uzavřená mezi MČ Praha 13 a společností Pražské služby, a.s. pondělí 25. dubna 2022
UR 0164/2022 8 Návrh obecně závazné vyhlášky HMP, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (svěřený nem. majetek k bydlení) pondělí 25. dubna 2022
UR 0163/2022 8 Návrh na pronájem prostorů sloužících podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5 pondělí 25. dubna 2022
UR 0162/2022 8 Souhlas s realizací sadových úprav v rámci obnovy historické Krteňské cesty v lokalitě Třebonic pondělí 25. dubna 2022
UR 0161/2022 8 Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 2780/199 v k. ú. Stodůlky s projektovou dokumentací pro vydání územního rozhodnutí u stavby „Doplnění veřejného osvětlení u ul. Mezi školami a u ul. Petržílkova o 1 ks VO“ pondělí 25. dubna 2022
UR 0160/2022 8 Souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 2182/2 v k. ú. Stodůlky, parc. č. 369, parc. č. 368, parc. č. 367, parc. č. 373/1, parc. č. 374/3 v k. ú. Třebonice a parc. č. 1709/24 v k. ú. Řeporyje pondělí 25. dubna 2022
UR 0159/2022 8 Pronájem částí pozemků parc. č. 2651/1 a parc. č. 2490/1, v k. ú. Stodůlky, za účelem realizace přeložek inženýrských sítí, posunu lampy VO a vybudování parkovacích stání pondělí 25. dubna 2022
UR 0158/2022 8 Souhlas vlastníka sousedních pozemků parc. č. 1236/127, 1236/126, 1237/10, 2228/2 a 1235/30, vše v k. ú. Stodůlky, s realizací revitalizace skladového objektu na pozemcích vlastníka - společnosti ELPO nemovitosti, s.r.o. pondělí 25. dubna 2022
UR 0157/2022 8 Prolongace nájemní smlouvy č. S/832/061/1601/H/2002 na pronájem části pozemku parc. č. 2229/1 v k. ú. Stodůlky pondělí 25. dubna 2022
UR 0156/2022 8 Organizace veřejné služby - prodloužení smlouvy na další období pondělí 25. dubna 2022
UR 0155/2022 8 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se spol. DEREZA společnost s ručením omezeným pondělí 25. dubna 2022
UR 0154/2022 8 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na servisní služby výtahů (V3, V4) v objektu radnice MČ Praha 13 pondělí 25. dubna 2022
UR 0153/2022 8 Návrh smlouvy o dílo na akci "Komunitní zahrada u ZŠ Janského na části pozemku parc.č. 2342/56, k.ú. Stodůlky" pondělí 25. dubna 2022
12345...

M - Mimořádná schůze