(d.m.)

Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0024/2023 2 Statut komise územního rozvoje MČ Praha 13 pondělí 23. ledna 2023
UR 0023/2023 2 Souhlas zřizovatele s prodloužením smlouvy o nájmu služebního bytu v MŠ ÚSMĚV, Praha 13, Herčíkova 2190 pondělí 23. ledna 2023
UR 0022/2023 2 Úprava platů vybraných ředitelek MŠ a ředitelů ZŠ zřizovaných MČ Praha 13 pondělí 23. ledna 2023
UR 0021/2023 2 Úprava přílohy č. 1 "Pravidla pro přiznání osobního příplatku a příplatku za vedení ředitelům a ředitelkám základních a mateřských škol a DDM zřizovaných MČ Praha 13" pondělí 23. ledna 2023
UR 0020/2023 2 Souhlas vlastníka s umístěním sídla spolku do prostoru budovy č.p. 2177 katastr. území Stodůlky (ul. Ovčí hájek) hl. m. Prahy pondělí 23. ledna 2023
UR 0019/2023 2 Uzavření podnájemních smluv v bytech ve vlastnictví HMP pondělí 23. ledna 2023
UR 0018/2023 2 Prodloužení smluv o nájmu služebního bytu, uzavření smlouvy o ubytování v apartmánu v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5 pondělí 23. ledna 2023
UR 0017/2023 2 Žádost o rozšíření smlouvy o nájmu prostor sloužící podnikání o spolunájemce pondělí 23. ledna 2023
UR 0016/2023 2 Ukončení nájmu nebytového prostoru č.p. U Jezera 2045/6, Praha 5 pondělí 23. ledna 2023
UR 0015/2023 2 Ukončení nájmu nebytového prostoru č. 101, ul. Přecechtělova 2227, Praha 5 pondělí 23. ledna 2023
UR 0014/2023 2 Převod movitého majetku mezi příspěvkovými organizacemi zřízenými MČ Praha 13 pondělí 23. ledna 2023
UR 0013/2023 2 Poskytování služeb mobilního operátora pro MČ Praha 13 pondělí 23. ledna 2023
UR 0012/2023 2 Dodatek č. 4 k Zásadám pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva MČ Praha 13 pondělí 23. ledna 2023
UR 0011/2023 2 Návrh na uplatnění inflačního koeficientu stanoveného ČSÚ, zvýšení nájemného v bytech ve správě MČ Praha 13 pondělí 23. ledna 2023
UR 0010/2023 2 Informace o dodavatelských cenách energií a náklady pro objekt radnice v roce 2023 pondělí 23. ledna 2023
UR 0009/2023 1 Návrh programu pro 2. zasedání ZMČ Praha 13 konané dne 18.01.2023 pondělí 9. ledna 2023
UR 0008/2023 1 Vyhlášení konkurzního řízení pro výkon činnosti ředitelky/ředitele Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027 pondělí 9. ledna 2023
UR 0007/2023 1 Návrh statutu komisí rady MČ Praha 13 pro volební období 2022 - 2026: Umísťovací komise Domova pro seniory Zity Kabátové a Komise dotační pro sociální oblast pondělí 9. ledna 2023
UR 0006/2023 1 Zrušení Komise pro sociálně-právní ochranu dětí a zřízení a personální složení komise rady MČ Praha 13: Komise pro rodinnou politiku pondělí 9. ledna 2023
UR 0005/2023 1 Návrh na stanovení měsíčních odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva MČ Praha 13 podle výkonu jednotlivých funkcí pondělí 9. ledna 2023
UR 0004/2023 1 Memorandum o spolupráci při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v oblasti základního vzdělávání na území městské části Praha 13 pondělí 9. ledna 2023
UR 0003/2023 1 Volba členů výborů ZMČ Praha 13 pondělí 9. ledna 2023
UR 0002/2023 1 Volba přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 5 pondělí 9. ledna 2023
UR 0001/2023 1 Rozpočtové změny za měsíc prosinec 2022 - III. část pondělí 9. ledna 2023

M - Mimořádná schůze