USNESENÍ RADY č. UR 0511/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

20. schůze rady MČ z 22.11.2021

USNESENÍ číslo UR 0511/2021 ze dne 22.11.2021

17. Pronájem části pozemku parc.č. 1607/47 v k.ú. Stodůlky o výměře 6 m2 za účelem uložení plynovodní přípojky

Rada městské části

I. souhlasí

s pronájmem části pozemku parc.č.1607/47 v k.ú. Stodůlky, o výměře 6 m2, za účelem uložení plynovodní přípojky k RD. Nájemní smlouva bude uzavřena s panem XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX na dobu určitou ode dne podpisu do 30.6.2022, nájemné činí Kč 480 Kč.

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí odboru MBAI, podepsat na základě pověření smlouvu o nájmu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

30.11.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 95_Usneseni.pdf (97,2 kB)