USNESENÍ RADY č. UR 0520/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

21. schůze rady MČ z 06.12.2021

USNESENÍ číslo UR 0520/2021 ze dne 06.12.2021

2. Rozpočtové změny za měsíc prosinec 2021

Rada městské části

I. schvaluje

rozpočtové změny za měsíc prosinec 2021 (rozpočtová opatření č. 191 - 209 a HMP č. 2124 a 2125)

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi provést tyto změny prostřednictvím odboru ekonomického a předložit informaci o provedených změnách zastupitelstvu

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 02.03.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 251_Usneseni.pdf (93,7 kB)