USNESENÍ RADY č. UR 0524/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

21. schůze rady MČ z 06.12.2021

USNESENÍ číslo UR 0524/2021 ze dne 06.12.2021

7. EYWA Kulturní a vzdělávací centrum Ovčí hájek na pozemcích parc.č. 3097/9, 3097/7, 2860/85, 2860/123 a 2860/124 v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

s předloženým záměrem "EYWA Kulturní a vzdělávací centrum Ovčí hájek" a vítá návrh na případné využití shromažďovacích prostor (přednáškový sál, flexibilní jednací místnosti) pro veřejné účely

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi zaslat usnesení Rady MČ Praha 13 investorovi

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 23.12.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 155_Usneseni.pdf (102 kB)