USNESENÍ RADY č. UR 0526/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

21. schůze rady MČ z 06.12.2021

USNESENÍ číslo UR 0526/2021 ze dne 06.12.2021

9. Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 6667200450 ze dne 26.11.2020

Rada městské části

I. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 6667200450 ze dne 26.11.2020, která byla uzavřena mezi MČ Praha 13 a Kooperativou, pojišťovna, a.s.

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi podepsat dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 6667200450 ze dne 26.11.2020, která byla uzavřena mezi MČ Praha 13 a Kooperativou, pojišťovna, a.s.

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 10.12.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 263_Usneseni.pdf (94,9 kB)