USNESENÍ RADY č. UR 0534/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

21. schůze rady MČ z 06.12.2021

USNESENÍ číslo UR 0534/2021 ze dne 06.12.2021

17. Smlouva o výpůjčce pozemku s hlavním městem Prahou č.VYP/35/05/013287/2021

Rada městské části

I. souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemku č.VYP/35/05/013287/2021 s hlavním městem Prahou

II. ukládá

vedoucí OMBAI Ing. Renátě Uramové podepsat smlouvu o výpůjčce č.VYP/35/05/013287/2021 s hlavním městem Prahou

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

15.12.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 167_Usneseni.pdf (97,3 kB)