USNESENÍ RADY č. UR 0512/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

20. schůze rady MČ z 22.11.2021

USNESENÍ číslo UR 0512/2021 ze dne 22.11.2021

18. Návrh na pronájem 1 bytu MČ Praha 13

Rada městské části

I. schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 18, 0+1, Ovčí hájek 2155, Praha 5, s XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXdle "Zásad" za měsíční smluvní nájemné ve výši 10.700 Kč a na dobu určitou 1 roku s možností obnovení smlouvy vždy na 1 rok za předpokladu řádného plnění povinností nájemce; jako náhradníka doporučuje XXXXX XXXXXXX (nájemné ve výši 10.620 Kč/měsíc) ÚD č. 379/2021

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí OMBAI, na základě pověření starosty podepsat smlouvu o nájmu bytu dle tohoto usnesení RMČ Praha 13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

31.01.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 35_Usneseni.pdf (97,3 kB)