USNESENÍ RADY č. UR 0531/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

21. schůze rady MČ z 06.12.2021

USNESENÍ číslo UR 0531/2021 ze dne 06.12.2021

14. Pronájem části pozemků parc.č. 205/9 a parc.č. 2690/14 v k.ú. Stodůlky za účelem uložení sítí elektronických komunikací v rámci stavby "ACR 202001139 ASSAR 15038C"

Rada městské části

I. souhlasí

s pronájmem části pozemků parc.č. 205/9 a parc.č. 2690/14 v k.ú. Stodůlky za účelem uložení sítí elektronických komunikací v rámci stavby "ACR 202001139 ASSAR 15038C". Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu určitou ode dne podpisu do 31.3.2022 mezi MČ Praha 13 a společností Vodafone Czech Republic, a.s., kterou na základě plné moci zastupuje společnost SUPTel, a.s. Vlastní realizace prací bude trvat 5 dní za celkové nájemné 1.600 Kč.

II. ukládá

vedoucí odboru MBAI Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty podepsat nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

10.12.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 203_Usneseni.pdf (100,1 kB)