USNESENÍ RADY č. UR 0515/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

20. schůze rady MČ z 22.11.2021

USNESENÍ číslo UR 0515/2021 ze dne 22.11.2021

21. Návrh na skončení nájmu prostorů sloužících podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5, dohodou

Rada městské části

I. schvaluje


a) skončení nájmu prostorů sloužících podnikání č. D131, 131a (prodejna) a D137 (sociální zařízení) vpřízemí objektu PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5, se spolunájemci Ing. Vladimírem Marešem, IČO 65449894, XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX X a AMETYST, spol. s r.o., IČO 40615847, se sídlem Čedičová 832/10, 153 00 Praha 5, dohodou ke dni 30.11.2021 a prominutí smluvní pokuty ve výši 69.201 Kč za opožděné platby nájemného a záloh na služby za období 8/2020 - 9/2021
b) návrh dohody o skončení nájmu prostorů sloužících podnikání

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí OMBAI, na základě pověření starosty podepsat dohodu o skončení nájmu dle tohoto usnesení RMČ Praha 13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

30.11.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 215_Usneseni.pdf (99,3 kB)