USNESENÍ RADY č. UR 0537/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

21. schůze rady MČ z 06.12.2021

USNESENÍ číslo UR 0537/2021 ze dne 06.12.2021

20. Návrh na výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání v poliklinice Janského 2254, Praha 5

Rada městské části

I. schvaluje

výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání dle NOZ pronajatého spol. PM technology, s.r.o., IČO 077 49 171, se sídlem Prusíkova 2577/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5 na základě nájemní smlouvy č. S/048/2021/OMBAI z 29.04.2021, z důvodu hrubého prorušení povinností nájemce spočívajícího v neplacení nájemného a záloh na služby, výpovědní lhůta je tříměsíční

II. ukládá

Ing. Renatě Uramové, vedoucí OMBAI, na základě pověření starosty podepsat výpověď a informovat správce spol.IKON, s r.o., o tomto usnesení RMČ P13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

31.12.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 107_Usneseni.pdf (98,6 kB)