USNESENÍ RADY č. UR 0523/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

21. schůze rady MČ z 06.12.2021

USNESENÍ číslo UR 0523/2021 ze dne 06.12.2021

5. Návrh na opakované vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem "Výměna výplní otvorů v obvodovém plášti – MŠ Trávníčkova, MŠ Horákova a MŠ Hostinského"

Rada městské části

I. vyhlašuje

podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem "Výměna výplní otvorů v obvodovém plášti – MŠ Trávníčkova, MŠ Horákova a MŠ Hostinského"

II. schvaluje

výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem "Výměna výplní otvorů v obvodovém plášti – MŠ Trávníčkova, MŠ Horákova a MŠ Hostinského"

III. pověřuje

realizací zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku advokátní kancelář AK Vladimír Tögel, advokát, IČO 12493031, se sídlem Ostrovského 253/3, Praha 5, a to v rozsahu plné moci dle ust. § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

IV. ukládá

místostarostce RNDr. Plesníkové

• podepsat výzvu k podání nabídky k předmětné veřejné zakázce a plnou moc pro AK Tögel

• zajistit zveřejnění výzvy k podání nabídky, vč. zadávací dokumentace v souladu se zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve spolupráci s AK Tögel a OLP

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 31.12.2021

V. jmenuje

komisi pro otevírání nabídek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek vč. náhradníků v tomto složení:

členové: RNDr. Marcela Plesníková, Mgr. Jan Šafir, Mgr. Evžen Mošovský, Ing. Dana Břízová, Ing. Evžen Krouský

náhradníci: Mgr. Yveta Kvapilová, RNDr. Zdeněk Klíma, Hana Vilímová, Ing. Nikola Uramová, Ing. Michal Soukup

tajemník komise: zástupce AK Tögel

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 71_Usneseni.pdf (101,6 kB)