USNESENÍ RADY č. UR 0530/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

21. schůze rady MČ z 06.12.2021

USNESENÍ číslo UR 0530/2021 ze dne 06.12.2021

13. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. S/127/2021/OMBI ze dne 21.9.2021 k pozemku parc. č. 2131/42 v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

s uzavřením dodatku č.1 k nájemní smlouvě č. S/127/2021/OMBI, z důvodu nerealizování výkopových prací. Doba trvání nájemní smlouvy se prodlužuje do 31.12.2022. Doba realizace prací bude 20 dnů na části pozemku parc. č. 2131/42 v k.ú. Stodůlky o celkové výměře 82,5 m2.

II. ukládá

vedoucí odboru MBAI Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty podepsat nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

31.12.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 191_Usneseni.pdf (97,3 kB)