USNESENÍ RADY č. UR 0406/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

15. schůze rady MČ z 11.09.2017

USNESENÍ číslo UR 0406/2017 ze dne 11.09.2017

19. Souhlas se stavebními úpravami na pozemku parc. č. 2160/224 v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

se stavebními úpravami hydroizolace bytového domu č.p. 1818 na pozemku parc. č. 2160/224 v k.ú. Stodůlky, pro Bytové družstvo TRIDOMUS, dle předložené projektové dokumentace s tím, že před zahájením stavby uzavře investor stavby s MČ Praha 13 nájemní smlouvu na předmětný pozemek

II. ukládá

Petru Zemanovi, zástupci starosty, prostřednictvím odboru MBAI sdělit stanovisko RMČ žadateli

Zodpovídá: zástupce starosty Petr Zeman, termín: 25.09.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42033240_102949.pdf (97,8 kB)