USNESENÍ RADY č. UR 0357/2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 28.08.2023

USNESENÍ číslo UR 0357/2023 ze dne 28.08.2023

30. Pronájem parkovacího stání v 1. nadzemním podlaží haly "Školního zimního stadionu" (Bronzová 1387/37, Praha 13)

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. schvaluje

pronájem parkovacího stání č. 10 v 1. nadzemním podlaží haly "Školního zimního stadionu" (Bronzová 1387/37, Praha 13) XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX od 1.9.2023

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat nájemní smlouvu s novým nájemcem parkovacího stání č. 10

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 31.08.2023

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ivana Todlová v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 95_Usneseni.pdf (97,4 kB)