USNESENÍ RADY č. UR 0527/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

21. schůze rady MČ z 06.12.2021

USNESENÍ číslo UR 0527/2021 ze dne 06.12.2021

10. Nařízení odvodu z fondu investic DDM Stodůlky

Rada městské části

I. bere na vědomí

předkládanou důvodovou zprávu II. nařizuje odvod z fondu investic DDM Stodůlky ve výši 600.000 Kč

III. souhlasí

s navýšením neivestičního příspěvku DDM Stodůlky o 600.000 Kč

IV. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové prostřednictvím vedoucího OŠ informovat ředitelku DDM Stodůlky o usnesení rady

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 31.12.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 227_Usneseni.pdf (94,8 kB)