USNESENÍ RADY č. UR 0516/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

20. schůze rady MČ z 22.11.2021

USNESENÍ číslo UR 0516/2021 ze dne 22.11.2021

22. Žádost Marie Müllerové, IČO 40770338, o souhlas s podnájmem pronajaté místnosti č. D607 v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5

Rada městské části

I. schvaluje

uzavření podnájemní smlouvy mezi nájemcem Marií Müllerovou, IČO 40770338, XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X a podnájemcem Márií Šabíkovou, IČO 06175660, X XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXna nebytový prostor č. D607, o výměře 17,23 m2, v Poliklinice LÍPA CENTRUM Nové Butovice, Seydlerova 2451/8, Praha 5 s tím, že podnájemní smlouva bude uzavřena v intencích nájemní smlouvy uzavřené mezi pronajímatelem MČ Praha 13 a nájemcem Marií Müllerovou

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí OMBAI, na základě pověření starosty podepsat souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy dle tohoto usnesení RMČ P13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

30.11.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 299_Usneseni.pdf (100,2 kB)