USNESENÍ RADY č. UR 0535/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

21. schůze rady MČ z 06.12.2021

USNESENÍ číslo UR 0535/2021 ze dne 06.12.2021

18. Pronájem ledové plochy Školního zimního stadionu Bronzová 1378/37

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. schvaluje

pronájem ledové plochy a zázemí Školního zimního stadionu Bronzová 1387/37 zájemkyni uvedené v důvodové zprávě za cenu uvedenou tamtéž

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat nájemní smlouvu se zájemkyní o pronájem ledové plochy

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 17.12.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 119_Usneseni.pdf (95 kB)