USNESENÍ RADY č. UR 0532/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

21. schůze rady MČ z 06.12.2021

USNESENÍ číslo UR 0532/2021 ze dne 06.12.2021

15. Žádost o odkoupení ev. pronájem pozemků parc.č. 1509 a 1511/1 v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. nesouhlasí

s prodejem ev. pronájmem pozemků parc.č. 1509 a 1511/1 v k.ú. Stodůlky, neboť nejsou vhodné k realizaci záměru žadatele a u pozemku 1509 k.ú. Stodůlky je právní překážka, protože jeho část je zastavěná stavbou RD ve vlastnictví třetí osoby, které svědčí zákonné předkupní právo k předmětnému pozemku

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi prostřednictvím odboru MBAI sdělit žadateli stanovisko Rady MČ P13

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 15.12.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 47_Usneseni.pdf (96 kB)