USNESENÍ RADY č. UR 0533/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

21. schůze rady MČ z 06.12.2021

USNESENÍ číslo UR 0533/2021 ze dne 06.12.2021

16. Souhlas vlastníka pozemku s napojením veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 2131/142 v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

jako vlastník pozemku parc. č. 2131/142 v k.ú. Stodůlky s napojením nového kabelu VO do stávajícího stožáru veřejného osvětlení. Před zahájením stavby uzavře investor stavby hlavní město Praha, IČO 00064581 s MČ Praha 13 smlouvu o výpůjčce na předmětný pozemek.

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi prostřednictvím odbou MBAI sdělit stanovisko RMČ žadateli

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 31.12.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 143_Usneseni.pdf (96,1 kB)