(d.m.)

12
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UZ 0148/2020 9 Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 středa 10. června 2020
UZ 0147/2020 9 Technická zhodnocení nemovitého majetku - budov a nové stavby v areálech škol - předávací protokoly středa 10. června 2020
UZ 0146/2020 9 Vykoupení pozemků v k.ú. Stodůlky zastavěných stavbami a komunikacemi v majetku MČ Praha 13 středa 10. června 2020
UZ 0145/2020 9 Prodej nebytové jednotky vč.spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 14 středa 10. června 2020
UZ 0144/2020 9 Vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městskou částí Praha 13 a členy Zastupitelstva městské části Praha 13 středa 10. června 2020
UZ 0143/2020 9 Smlouva o spolupráci se společností CENTRAL GROUP 65. investiční, a.s. středa 10. června 2020
UZ 0142/2020 9 Žádosti o účelové finanční dotace na rozvoj sportu středa 10. června 2020
UZ 0141/2020 9 Udělení dotací v sociální oblasti pro rok 2020 středa 10. června 2020
UZ 0140/2020 9 Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 středa 10. června 2020
UZ 0139/2020 9 Rozpočtové změny za měsíce leden - květen 2020 středa 10. června 2020
UZ 0138/2020 9 Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2020 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2020 středa 10. června 2020
UZ 0137/2020 9 Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2019 (roční rozbor hospodaření MČ Praha 13 za rok 2019) a roční účetní závěrka MČ Praha 13 za rok 2019 středa 10. června 2020
UZ 0136/2020 9 Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 5 středa 10. června 2020
UZ 0135/2020 8 Zpráva o jednání bezpečnostní rady MČ Praha 13 ohledně koronaviru středa 11. března 2020
UZ 0134/2020 8 Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 středa 11. března 2020
UZ 0133/2020 8 Výroční zpráva o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního obvodu Praha 13 za školní rok 2018/2019 středa 11. března 2020
UZ 0132/2020 8 Odejmutí pozemků parc.č. 162/6, 162/267, 162/268 a 97/58, vše v k.ú. Stodůlky, ze svěřené správy městské části Praha 13 středa 11. března 2020
UZ 0131/2020 8 Vykoupení pozemků v k.ú. Stodůlky zastavěných stavbami a komunikacemi v majetku MČ Praha 13 středa 11. března 2020
UZ 0130/2020 8 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům parc.č. 2235/12, 2705/30 a 2705/34 v k.ú. Stodůlky středa 11. března 2020
UZ 0129/2020 8 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č.1235/30, parc. č. 1235/132, parc. č. 2214/1, parc. č. 2228/2 a parc. č. 2685/1, vše v k.ú. Stodůlky středa 11. března 2020
UZ 0128/2020 8 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č.1235/30, parc. č. 1235/132, parc. č. 2228/2 a parc. č. 2685/1, vše v k.ú. Stodůlky středa 11. března 2020
UZ 0127/2020 8 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. 112/2 v k.ú. Třebonice středa 11. března 2020
UZ 0126/2020 8 Personální změna ve složení výboru ZMČ Praha 13 pro Agendu 21 středa 11. března 2020
UZ 0125/2020 8 Přenesení pravomoci ke schvalování „Zásad používání Sociálního fondu zaměstnavatele" ze ZMČ Praha 13 na RMČ Praha 13 středa 11. března 2020
UZ 0124/2020 8 Dodatek č. 1 k Zásadám pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva MČ Praha 13 středa 11. března 2020
UZ 0123/2020 8 Stanovení měsíčních odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva MČ Praha 13 podle výkonu jednotlivých funkcí středa 11. března 2020
UZ 0122/2020 8 Žádosti o účelové finanční dotace na rozvoj sportu a na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast středa 11. března 2020
UZ 0121/2020 8 Žádost o účelovou finanční dotaci na zabezpečení kultury v Praze 13 v roce 2020 středa 11. března 2020
UZ 0120/2020 8 Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 středa 11. března 2020
UZ 0119/2020 8 Rozpočtové změny za měsíc prosinec 2019 středa 11. března 2020
12

M - Mimořádná schůze