(d.m.)

12
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UZ 0055/2023 3 Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 středa 29. března 2023
UZ 0054/2023 3 Výroční zpráva o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního obvodu Praha 13 za školní rok 2021/2022 středa 29. března 2023
UZ 0053/2023 3 Žádost o odkoupení pozemků parc. č. 1508, 1509 a 1511/1 v k. ú. Stodůlky středa 29. března 2023
UZ 0052/2023 3 Smlouva o zřízení věcného břemene s PREdistribuce, a. s., IČO 27376516, k pozemkům parc. č. 2318/1 a parc. č. 2341/1, vše v k. ú. Stodůlky středa 29. března 2023
UZ 0051/2023 3 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a. s., IČO 27376516 k pozemku parc. č. 2342/676 v k. ú. Stodůlky středa 29. března 2023
UZ 0050/2023 3 Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1569/28 a parc. č. 2829, vše v k. ú. Stodůlky s PREdistribuce, a. s., IČO 27376516 středa 29. března 2023
UZ 0049/2023 3 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku 155/25 v k. ú. Stodůlky středa 29. března 2023
UZ 0048/2023 3 Prodej pozemku 2131/206 v k. ú. Stodůlky zastavěného bytovým domem č. p. 1889 v ul. Amforová středa 29. března 2023
UZ 0047/2023 3 Revokace usnesení UZ 0299/2022 ze dne 7.9.2022 bod II/2 předání technického zhodnocení komunikací Janského, Tlumačovská a odejmutí pozemku parc. č. 2342/808 v k. ú. Stodůlky do majetku HMP středa 29. března 2023
UZ 0046/2023 3 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům parc. č. 2312/16, parc. č. 2315/70 a parc. č. 2315/281 k. ú. Stodůlky se společností Vodafone Czech Republic, a. s. středa 29. března 2023
UZ 0045/2023 3 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku parc. č. 2160/75 v k. ú. Stodůlky se společností CETIN, a. s. středa 29. března 2023
UZ 0044/2023 3 Technická zhodnocení nemovitého majetku - budov a nové stavby v areálech škol - předávací protokoly středa 29. března 2023
UZ 0043/2023 3 Personální změny ve výborech ZMČ Praha 13 středa 29. března 2023
UZ 0042/2023 3 Dodatek č. 4 k Zásadám pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva MČ Praha 13 středa 29. března 2023
UZ 0041/2023 3 Návrh na stanovení měsíčních odměn pro fyzické osoby, které nejsou členy Zastupitelstva MČ Praha 13 za výkon jednotlivých funkcí středa 29. března 2023
UZ 0040/2023 3 Úprava účelu určení přidělených finančních prostředků ve schváleném rozpočtu na rok 2023 středa 29. března 2023
UZ 0039/2023 3 Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 středa 29. března 2023
UZ 0038/2023 3 Rozpočtové změny za měsíce prosinec 2022 a únor 2023 středa 29. března 2023
UZ 0037/2023 3 Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2024 - 2028 středa 29. března 2023
UZ 0036/2023 2 Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 středa 18. ledna 2023
UZ 0035/2023 2 Bezúplatný převod movitého majetku Středisku sociálních služeb Prahy 13 středa 18. ledna 2023
UZ 0034/2023 2 Zpětvzetí žádosti na HMP o svěření pozemků v k. ú. Stodůlky středa 18. ledna 2023
UZ 0033/2023 2 Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2908/4 v k. ú. Stodůlky s Quantcom, a. s., IČO 28175492 středa 18. ledna 2023
UZ 0032/2023 2 Stanovení paušální částky náhrady ušlé mzdy nebo výdělku pro kalendářní rok 2023 pro neuvolněné členy ZMČ Praha 13, stanovení nejvyšší částky, kterou lze poskytnout za kalendářní měsíc a stanovení doby nezbytně nutné k výkonu funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 13 středa 18. ledna 2023
UZ 0031/2023 2 Návrh na stanovení měsíčních odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva MČ Praha 13 podle výkonu jednotlivých funkcí středa 18. ledna 2023
UZ 0030/2023 2 Memorandum o spolupráci při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v oblasti základního vzdělávání na území městské části Praha 13 středa 18. ledna 2023
UZ 0029/2023 2 Personální změny ve složení Správní rady Sociálního fondu zaměstnavatele středa 18. ledna 2023
UZ 0028/2023 2 Deklarace o implementaci místní Agendy 21 a principů udržitelného rozvoje na MČ Praha 13 středa 18. ledna 2023
UZ 0027/2023 2 Jmenování odpovědného politika pro program "místní Agenda 21" středa 18. ledna 2023
UZ 0026/2023 2 Volba členů výborů ZMČ Praha 13 středa 18. ledna 2023
12

M - Mimořádná schůze