Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Důvod a způsob založení

Městská část Praha 13 vznikla jako součást územního samosprávného celku hlavního města Prahy, vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Postavení městské části, jejích orgánů a jejich působnost stanoví zákon č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, zvláštní zákony a Statut hlavního města Prahy.

Městská část plní úkoly patřící do samosprávy a vykonává státní správu pro území stanovené statutem v rozsahu stanoveném zákonem o hl. m. Praze, zvláštními zákony a statutem.
Za podmínek stanovených zákonem o hl. m. Praze a statutem nakládá se svěřeným majetkem hl. m. Prahy a ve vymezeném rozsahu vykonává ve vztahu k tomuto majetku práva a povinnosti vlastníka.

Nejdůležitějšími předpisy, jimiž se MČ Praha 13 při své činnosti řídí, zejména podle nichž jedná a rozhoduje, jsou:

a) Ústava České republiky č . 1/1993 Sb., zejména hlava VII, čl. 99 – 105

b) zákony České republiky, zejména zákon č. 89/2012 Sb. OZ, zákon č. 90/2012 Sb. o obch. korporacích

c) obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy

d) právní předpisy, dle kterých jednají a rozhodují jednotlivé odbory ÚMČ Praha 13

· zákon č . 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

· zákon č . 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích

· zákon č . 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

· zákon č . 500/2004 Sb., správní řád · zákon č . 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 250/2016 Sb.

· zákon č . 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zákon č. 134/2016 Sb.

· zákon č . 563/1991 Sb., o účetnictví

· zákon č . 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

· zákon č . 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

· zákon č . 565/1990 Sb., o místních poplatcích

· zákon č . 280/2009 Sb., daňový řád

· zákon č . 320/2001 Sb., o finanční kontrole a o změně některých zákonů

· zákon č . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

· zákon č . 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

· zákon č . 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí

· zákon č . 108/2006 Sb., o sociálních službách

· zákon č . 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

· zákon č . 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

· zákon č . 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

· zákon č . 328/1999 Sb., o občanských průkazech

· zákon č . 329/1999 Sb., o cestovních dokladech

· zákon č . 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

· zákon č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí

· zákon č. 92/1991 Sb. o podmínkách přechodu majetku státu na jiné osoby

· zákon č. 219/2000 Sb. o majetku státu

Státní správa a samospráva Městské části Praha 13 začala samostatně fungovat od 1. ledna 1989 pod názvem Místní národní výbor v Praze 5 – Stodůlkách. Po sametové revoluci v listopadu 1989 a prvních svobodných volbách v roce 1990 došlo k řadě zásadních změn. Z národních výborů vznikly místní nebo obvodní úřady, měnila se legislativa i rozdělení městských částí a jejich postavení v hlavním městě Praze.

Od roku 1991 se název našeho regionu změnil na “Městská část Praha – Jihozápadní Město (JZM)”, od poloviny roku 1994 na “Městská část Praha 13” s aktuálním počtem téměř 62 000 obyvatel (k 1. 1. 2012).
Od roku 1995 vykonává Úřad MČ Praha 13 státní správu i pro sousední městskou část “Praha-Řeporyje”, čímž se rozšiřuje přenesená působnost Prahy 13.

Úřad Městské části Praha 13 v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu ukládá Rada městské části Praha 13 a Zastupitelstvo městské části Praha 13. V této oblasti působí starosta, zástupci starosty a v podmínkách Městské části Praha 13 členové rady MČ, tajemník, úředníci a zaměstnanci Úřadu městské části Praha 13.

Úřad Městské části Praha 13 v oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti zvláštních orgánů. V této oblasti působí starosta, tajemník, úředníci a zaměstnanci úřadu.