Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

83/2024 Ford Focus vrak na silnici SPZ údajně 7A4 6437 Nová kolonie 1451

15.02.2024
Autovraky
Vyřešeno

Auto stojí zde stojí už déle než od prosince a zabírá parkovací místa.

Postup řešení:

16. 02. 2024 07:55:14

Dobrý den, Vaše podání bylo postoupeno Správě služeb hl. m. Prahy k prošetření technického stavu vozidla. OKR.

29. 02. 2024 12:02:15

Na základě níže uvedeného oznámení provedli zaměstnanci Správy služeb hlavního města Prahy (dále jen SSHMP) místní šetření u předmětného motorového vozidla RZ:
Ze závěru provedeného šetření vyplývá, že uvedené vozidlo se nachází na komunikaci, která není ve vlastnictví hlavního města Prahy (Stodůlky, p.č. 2072/32).
Na základě výše uvedeného, není SSHMP oprávněna vyzvat provozovatele silničního vozidla, které je v rozporu s § 19 odst. 2 písm. h) a g) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odstaveno na dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci, aby odstranil důvod, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích, nebo vozidlo odstranil a odstavil mimo takovou pozemní komunikaci.

Odstraňování vozidel, umístěných na veřejně přístupných účelových komunikacích, které nejsou ve vlastnictví hlavního města Prahy, realizuje na základě obecné závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. Hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, jež nabyla účinnosti dne 27. 09. 2022, příslušná městská část, na jejímž území se nachází předmětná veřejně přístupná účelová komunikace.
Tímto Vám tedy předáváme níže uvedený podnět o výskytu dlouhodobě odstaveného vozidla k řešení, dle ustanovení §19c a §19d zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění.

Na vědomí zasíláme v kopii oznamovateli.

S pozdravem

Správa služeb hlavního města Prahy.

06. 03. 2024 06:19:48

Dobrý den,

Správa služeb hlavního města Prahy předala zdejšímu odboru životního prostředí k řešení předmětné dlouhodobě odstavené vozidlo, které se nachází na soukromé, veřejně přístupné účelové komunikaci, která není ve vlastnictví hlavního města Prahy, a tudíž věc nemůže řešit. Pracovníci odboru životního prostředí provedli ohledání vozidla dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností a zjistili, že odstavené vozidlo nenaplňuje definici odstaveného vozidla dle zákona. Nebyla prokázána zjevná technická nezpůsobilost tj. větší počet různě závažných poškození, technických vad, ani únik ropných látek. Děkujeme za podnět.

Fotogalerie