Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Další informace k poplatkům z pobytu

1. Identifikační číslo
2. Kód
3. Pojmenování (název) životní situace
Místní poplatek z pobytu.

4. Základní informace k životní situaci
Jedná se o místní poplatek za využití ubytování za úplatu. Poplatek z pobytu se vztahuje na všechny typy úplatného pobytu trvající nejdéle 60 kalendářních dnů po sobě jdoucích u jednoho ubytovatele (tj. platit jej bude každý, kdo využije komerční ubytování za účelem turistiky, pracovního pobytu atd. v délce do 60. dne pobytu – platí se za každé přenocování).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Poplatek platí osoba, která v obci není hlášena, a využije zde ubytování za úplatu.
Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který od ubytované osoby poplatek vybere a odvede obci – v našem případě městské části Praha 13.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Poplatek vybírá fyzická nebo právnická osoba, která ubytování za úplatu poskytla (ubytovatel). Tato osoba je plátcem poplatku a zodpovídá za jeho vybrání a odvedení úřadu.

Plátce je povinen odvádět vybrané poplatky měsíčně, do 15. dne každého následujícího měsíce.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Ubytovatel, který ubytovává na území městské části Praha 13, je povinen oznámit na Úřadu městské části Praha 13 (správci poplatku = oddělení daní a poplatků ekonomického odboru) zahájení činnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení poskytování úplatného pobytu.

Potom za každý měsíc má doporučeno nahlásit správci poplatku do 15. dne každého následujícího měsíce:

počet dnů pobytu všech osob (které poplatku podléhají, i které jsou od poplatku osvobozeny) a celkovou částku poplatku, kterou také uhradí.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Úřad městské části Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Ekonomický odbor – oddělení daní a poplatků,

kancelář č. 529 – Bc. Romana Hrušková, tel. 235 011 408, e-mail: HruskovaR@praha13.cz

v úředních hodinách (PO, ST: 8,00 – 18,00; ÚT, ČT: 8,00 – 13,00)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Pro ohlášení je nutné mít s sebou platný občanský průkaz či obdobný doklad totožnosti tento průkaz nahrazující (pas atd.), podnikající osoby též živnostenský list, resp. výpis z Obchodního rejstříku, případně pověření k jednání od statutárního zástupce.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře jsou níže ke stažení, případně ho občan obdrží přímo na příslušném oddělení.

„Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu“

Měsíční hlášení k místnímu poplatku z pobytu

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Sazba poplatku činí od 1.1.2022 50,- Kč (do 31.12.2021 21,- Kč) za osobu a za každý započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

Úhradu lze provést přímou hotovostní nebo bezhotovostní platbou v pokladně ÚMČ Praha 13, bezhotovostně bankovním převodem na účet ÚMČ Praha 13.

Od poplatku jsou ze zákona osvobozeni:

– osoby mladší 18 let,

– nevidomé osoby, držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci, a osoby, které jsou považovány za závislé na pomoci jiných (sociální služby),

– osoby hospitalizované ve zdravotnickém zařízení s lůžkovou péčí (nevztahuje se na lázeňskou léčebně rehabilitační péči),

– osoby pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti (zákon o ochraně veřejného zdraví),

– osoby pobývající ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, pro preventivní výchovnou péči, nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

– osoby využívající ubytování podle zákona o sociálních službách,

– osoby využívající ubytování v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi (od veřejně prospěšného provozovatele),

– osoba vykonávající v obci sezonní práci (práce závislá na střídání ročních období),

– osoby ubytované při výkonu záchranných nebo likvidačních prací (integrovaný záchranný systém),

– vojáci, policisté, hasiči, celníci apod.,

– státní zaměstnanci nebo zaměstnanci ČR pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví ČR nebo této obce, a plnící služební nebo pracovní úkoly.

V hl. m. Praze jsou dále osvobozeny:

– osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a sportovních klubů a v ubytovnách sdružení dětí a mládeže pro skupiny dětí a mládeže, pokud cena za ubytování nepřesahuje trojnásobek výše poplatku za osobu a den,

– osoby ubytované v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků za účelem přímé účasti na vzdělávací nebo tvůrčí činnosti vysokých škol, škol a školských zařízení,

– osoby ubytované poskytovatelem zdravotních služeb doprovázející osoby hospitalizované, kdy jejich pobyt není hrazený z veřejného zdravotního pojištění.

Poplatek se nevztahuje na pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda a na pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona o zdravotním pojištění nebo její součástí.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Při doložení všech náležitostí je přihlášení vyřízeno během několika minut.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Evidenční povinnost – plátce poplatku z pobytu je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt.

Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt, konkrétně:

– den počátku a den konce pobytu,

– jméno, příjmení, adresa (bydliště),

– datum narození,

– číslo a druh průkazu totožnosti (OP, pas, pobytová karta apod.),

– výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.

 

Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Poplatek zavádí obec vyhláškou – v Praze je to obecně závazná vyhláška č. 18/2019 Sb.hl.m.Prahy, o místním poplatku z pobytu, ve znění změnové vyhlášky č. 19/2021 Sb.hl.m.Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 18/2019 Sb.hl.m.Prahy, o místním poplatku z pobytu.

18. Jaké jsou související předpisy
Místní poplatek z pobytu upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Při řízení ve věcech tohoto poplatku platí i zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Za platbu po lhůtě splatnosti lze jako sankci dlužnou částku navýšit až na trojnásobek.

Za závažné ztěžování nebo maření správy daní lze uložit pořádkovou pokutu až do výše 500 000,- Kč.

Za nesplnění ohlašovací nebo jiné záznamní povinnosti nebo jiné evidenční povinnosti lze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy až do výše 500 000,- Kč.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
Ekonomický odbor – oddělení daní a poplatků.

26. Kontaktní osoba
Pracovník oddělení daní a poplatků – Bc. Romana Hrušková, kancelář č. 529, tel. 235 011 408,
e-mail: HruskovaR@praha13.cz.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1.1.2022

28. Popis byl naposledy aktualizován
1.1.2022

29. Datum konce platnosti popisu
Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace