Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Další informace k poplatkům za užívání veřejného prostranství

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace
Přihlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství.

4. Základní informace k životní situaci
Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejně přístupného prostranství. Platí se tedy za to, že veřejné prostranství je po určitou dobu obsazeno, blokováno; je to de facto platba za výhradní užití veřejného prostoru pro svou potřebu.
Zpoplatněno je umístění stavebních, reklamních nebo prodejních zařízení, zařízení sloužících k poskytování služeb, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání pro kulturní a sportovní akce a pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Tento poplatek se hradí nezávisle na finančních nárocích vlastníka pozemku (pronájem, výpůjčka atd.). Tedy vedle platby nájmu, případně i pokud vlastník pozemku tento pozemek poskytne jinému uživateli zdarma, místní poplatek se za vyjmenované způsoby užití hradit musí.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Poplatníkem je fyzická i právnická osoba, která veřejné prostranství výše uvedeným zvláštním způsobem užívá (resp. investor v jehož prospěch je prostranství používáno); tj. jak podnikající osoby (za prodejní stánky, pojízdné prodejny, předzahrádky restaurací, reklamní stojany, vystavené zboží, cirkusy, stavební práce, skladování stavebních materiálů, parkování stavebních strojů a mnoho dalších), tak občané, kteří svou činností nenaplňují termín podnikání, ale veřejné prostranství užívají výše uvedeným zvláštním způsobem (např. k uskladnění stavebního materiálu při opravě domu, lešením stojícím na místní komunikaci – chodníku, k uskladnění paliva, vyhrazením trvalého parkovacího místa apod.).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podat přihlášku k poplatku – sepsat ji s pověřeným odborným pracovníkem, případně vyplnit určený formulář a zaslat poštou, datovou schránkou apod. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 7 dní před jeho započetím. Při užívání prostranství do 6 dnů je ohlášení nutné 1 den předem. V případě havárií inženýrských sítí je ohlášení nutné do 3 dnů od 1. dne užívání.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Dostavit se na příslušný úřad a přihlásit se k poplatku.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Poplatník se k poplatku přihlašuje u místně příslušného úřadu, v jehož správním obvodu k užívání prostranství dochází, v našem případě tedy na Úřadu městské části Praha13.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Ekonomický odbor – oddělení daní a poplatků, kancelář č. 531 – Jana Rajtorová

v úředních hodinách (PO, ST: 8:00 – 18:00; ÚT, ČT: 8:00 – 13:00).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Pro přihlášení k poplatku je nutné mít s sebou platný občanský průkaz. Podnikající osoby též živnostenský list, resp. výpis z Obchodního rejstříku, případně pověření k jednání od statutárního zástupce.

Je nutno také doložit, že o užívání pozemku je zpraven jeho vlastník. Kladné stanovisko vlastníka pozemku lze prokázat nájemní smlouvou nebo jeho písemným souhlasem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře jsou níže ke stažení, případně je občan obdrží přímo na příslušném oddělení.

Přihlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství (fyzická osoba)

Přihlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství (právnická osoba)

12. Sazby poplatku v Městské části Praha 13 za každý i započatý m2 a den činí:

30 Kč za umístění reklamního zařízení s reklamní plochou do 2 m2 a za umístění mobilního prodejního zařízení

50 Kč za umístění reklamního zařízení s reklamní plochou nad 2 m2

15 Kč za umístění stabilního prodejního zařízení

20 Kč za umístění nápojového automatu

10 Kč za umístění restaurační zahrádky, za umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí, za prodejní zařízení na tržišti, za umístění stavebního zařízení včetně materiálů, za skládky, pro potřeby tvorby filmových a televizních děl, za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro reklamní akce

5 Kč za umístění zařízení sloužících k poskytování služeb a za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla

4 Kč pro kulturní akce (u akcí, na které Městská část Praha 13 poskytuje finanční příspěvky, se poplatek nevybírá)

2 Kč pro sportovní akce a za umístění zařízení cirkusů

U akcí a umístění zařízení, na které Městská část Praha 13 poskytuje finanční prostředky, se poplatek nevybírá.

Vlastník pozemku v Praze za jeho užívání neplatí, je od poplatku osvobozen. Ale pronajme-li pozemek, nájemce již platit musí.

Poplatku dále nepodléhá užívání veřejného prostranství pro akce bez vstupného nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, vyhrazení trvalého parkovacího místa osobám invalidním, vozům rychlé lékařské pomoci, Městské policie, Policie ČR, Magistrátu apod., při haváriích inženýrských sítí nepřesahující 3 dny, při stavbách hl. m. Prahy aj.

Poplatek je splatný nejpozději v den, kdy užívání veřejného prostranství započalo.
Při užívání nad 30 dnů je poplatek splatný ve dvou stejných splátkách – v den, kdy užívání započalo a v 30. den užívání.
Při havárii je poplatek splatný do 15 dnů od 1. dne užívání.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Při doložení všech náležitostí je přihlášení vyřízeno během několika minut.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Poplatek zavádí obec vyhláškou – v Praze je to vyhláška č. 5/2011 Sb.hl.m.Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který v sobě obsahuje prvky daňového právního vztahu. Při řízení ve věcech tohoto poplatku platí i zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Za platbu po lhůtě splatnosti lze jako sankci dlužnou částku navýšit až na trojnásobek. Také lze uložit pořádkovou pokutu za závažné ztěžování nebo maření správy daní až do výše 50 000,- Kč.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace
Za veřejné prostranství je považován každý prostor přístupný komukoli bez omezení (zejména náměstí, tržiště, místní komunikace, parky, veřejná zeleň apod.) a který je současně jako veřejné prostranství uveden v příloze č. 2 vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v platném znění.
Při označení prostoru za veřejné prostranství se nepřihlíží k druhu vlastnictví. Veřejným prostranstvím mohou být jak pozemky obce a státu, tak pozemky občanů, firem či jiných institucí. Přičemž i výše poplatku je pro všechny druhy vlastnictví stejná.
Veškerá tržní místa v Praze jsou uvedena v aktuálním nařízení Rady hl.m.Prahy č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád. Mimo tato místa nelze umístit prodejní zařízení a v dané lokalitě je nutné i dodržovat stanovený počet tržních míst a rozsah užívané plochy.
Výše uvedená vyhláška (tržní řád) upravuje kromě umístění míst i povolený prodávaný sortiment výrobků. Při záměru umístit na veřejné prostranství prodejní zařízení je tedy vhodné se nejdříve seznámit se všemi lokálními podmínkami.

(Tržní řád pro MČ Praha 13 spravuje spolu s živnostenským odborem rovněž oddělení daní a poplatků ekonomického odboru – z hlediska místních poplatků.)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit


25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Ekonomický odbor – oddělení daní a poplatků.

26. Kontaktní osoba
Pracovník oddělení daní a poplatků – Jana Rajtorová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1. 1. 2011

28. Popis byl naposledy aktualizován
1. 1. 2011

29. Datum konce platnosti popisu
Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Platné znění vyhlášky pro Prahu 13 – zábor
Příloha OZV – MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13