Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Další informace k poplatkům ze vstupného

1. Identifikační číslo
2. Kód
3. Pojmenování (název) životní situace
Přihlášení k místnímu poplatku ze vstupného.

4. Základní informace k životní situaci
Poplatník je povinen nejpozději týden před konáním akce nahlásit správci poplatku veškeré potřebné údaje k identifikaci poplatníka a stanovení výše místního poplatku. Ohlašovací povinnosti podléhají i akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely a poplatek se z nich neplatí.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Poplatníkem je vždy pořadatel akce, při níž je vstupné vybíráno (nikoliv tedy např. vlastník nebo nájemce objektu).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podat přihlášku k poplatku – sepsat ji s pověřeným odborným pracovníkem, případně vyplnit určený formulář a zaslat poštou, datovou schránkou apod.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Dostavit se na příslušný úřad a přihlásit se k poplatku.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Pořadatel akce se přihlašuje a platí poplatek na úřadu městské části, ve které je akce pořádána. V našem případě tedy na Úřadu městské části Praha 13.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Ekonomický odbor – oddělení daní a poplatků, kancelář č. 529 – Michal Cíza V úředních hodinách (PO, ST: 8,00-18,00; ÚT, ČT: 8,00-13,00)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz a oprávnění k provozování činnosti – živnostenský list apod. Poplatník je povinen vést přehlednou a průkaznou evidenci vybraného vstupného a předkládat ji na požádání ke kontrole správci poplatku.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou níže ke stažení, případně je občan obdrží přímo na příslušném oddělení.
Oznámení o konání akce se vstupným (dokument MS Word)
Prohlášení k místnímu poplatku ze vstupného (dokument MS Word)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Sazby místního poplatku ze vstupného:

20% – u všech kulturních akcí spojených s restauračním provozem, dále módní přehlídky, diskotéky, taneční zábavy, plesy, vystoupení artistů, erotické podívané a podniky lidové zábavy (lunaparky, cirkusy), prodejní akce, reklamní akce

10% – u sportovních akcí, pokud se jedná o utkání či vystoupení celostátní sportovní a tělovýchovné soutěže dospělých a dále všechna mezinárodní či mezistátní utkání dospělých, nebo jejich benefiční a exhibiční vystoupení.

5 % – u akcí v prostorách s kapacitou nad 3000 osob (veřejnosti přístupné autorské provádění literárních a uměleckých děl, zejména děl slovesných, divadelních, hudebních, tanečních, výtvarných, designerských, fotograf., audiovizuálních a vystoupení umělců)

Od poplatku jsou osvobozeny akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní či veřejně prospěšné účely, taneční kurzy a kurzy společenského chování, maturitní plesy a plesy a zábavy pořádané školami, dále akce, kde je hl. m. Praha nebo městská část hl. m. Prahy pořadatelem a akce pořádané neziskovými organizacemi. Poplatek je splatný bez vyměření do 15 dnů od konání akce. V případě pravidelně se opakujících akcí je poplatek splatný bez vyměření do 15 dnů od uplynutí kalendářního čtvrtletí. Nejpozději ke dni splatnosti poplatku je poplatník povinen předat správci poplatku údaje osvědčující správnost vypočtené výše.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Při doložení všech náležitostí je přihlášení vyřízeno během několika minut.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
16. Elektronická služba, kterou lze využít
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Poplatek zavádí obec vyhláškou – v Praze je to vyhláška č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného. Místní poplatek ze vstupného upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který v sobě obsahuje prvky daňového právního vztahu. Při řízení ve věcech tohoto poplatku platí i zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Za platbu po lhůtě splatnosti lze jako sankci dlužnou částku navýšit až na trojnásobek. Také lze uložit pořádkovou pokutu za závažné ztěžování nebo maření správy daní až do výše 50 000,- Kč.

21. Nejčastější dotazy
22. Další informace
Místní poplatek se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, pořádané na území městské části Praha 13, sníženého o daň z přidané hodnoty.

Vstupnýmse rozumí celková peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. Započítává se tedy i tzv. „konzumné“ apod. položky na vstupence, neboť je to předem vyžadovaná platba při vstupu na akci.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost popisu odpovídá útvar
Ekonomický odbor – oddělení daní a poplatků.

26. Kontaktní osoba
Kontaktní osoba Pracovník oddělení daní a poplatků Michal Cíza

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2011

28. Popis byl naposledy aktualizován
1.1.2011

29. Datum konce platnosti popisu
Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace