Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Další informace k poplatkům za psa

1. Identifikační číslo
2. Kód
3. Pojmenování (název) životní situace
Místní poplatek ze psů.

4. Základní informace k životní situaci
Jedná se o poplatek za chov psa.

Za psa platí poplatek každý, kdo je přihlášený na území ČR k pobytu. Tedy nejen osoby s trvalým pobytem, ale i osoby hlášené podle zákona o pobytu cizinců, zákona o azylu apod., dále každý, kdo na území ČR pobývá přechodně déle jak 3 měsíce, kdo je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany, osobou strpěnou, nebo komu byla udělena mezinárodní ochrana cizince. Poplatek se platí obci, kde je taková osoba evidována.

Přihlásit se k poplatku za psa je nutné do 15 dnů od nabytí psa, bez ohledu na stáří zvířete či osobu držitele. Přihlašují se tedy i psi mladší 3 měsíců, nebo psi v držení osob, které poplatek nemusí platit (viz dále).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Přihlásit psa musí jeho držitel. Držitel psa je ten kdo o psa pečuje a u koho pes skutečně pobývá.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podat přihlášku k poplatku – sepsat ji s pověřeným odborným pracovníkem, případně vyplnit určený formulář a zaslat poštou, datovou schránkou apod., možno i datovou zprávou s jedinečným zaručeným elektronickým podpisem. Nestačí ale pouze zaslat údaje pomocí obyčejné zprávy e-mailem apod.!

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Dostavit se na příslušný úřad, nebo využít dálkový přístup (datovou schránku) v našem případě a přihlásit se k poplatku.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Držitel psa přihlašuje a platí poplatek na úřadu obce (městské části) v místě svého trvalého bydliště (uvedeného v občanském průkazu), i v případě, kdy se psem pobývá mimo trvalé bydliště (pobývá na jiné adrese, na chalupě, v zahraničí apod.).

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Ekonomický odbor – oddělení daní a poplatků – Michal Cíza

kancelář č. 529 – tel. 235 011 411, e-mail: CizaM@praha13.cz

v úředních hodinách (PO, ST: 8,00 – 18,00; ÚT, ČT: 8,00 – 13,00)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Pro přihlášení psa stačí mít s sebou platný doklad totožnosti (občanský průkaz), doklady k psovi (např. očkovací průkaz, pas zvířete apod.).

Při uplatnění sazby pro důchodce je navíc třeba předložit důchodový výměr nebo doložit rozhodnutí o sirotčím důchodu, vdovském důchodu, invalidním důchodu.

Při nárokování dalších úlev a osvobození od poplatku (ZTP, ZTP/P) je třeba doložit i další doklady, prokazující daný stav.

U psa z útulku doklad o převzetí z pražského útulku.

Právnické osoby musí doložit i výpis z obchodního rejstříku a svůj právní vztah k prostorám, kde bude pes chován (pokud přihlašují psa na sebe).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře jsou níže ke stažení, případně je občan obdrží přímo na příslušném oddělení.

„Přihláška k poplatku za psa“

„Odhláška z poplatku za psa“

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Roční sazba poplatku činí 1.500,- Kč za jednoho psa, za druhého a dalšího psa 2.250,- Kč.

Za psy chované v rodinném domku se platí 600,- Kč za jednoho psa, za druhého a dalšího psa 900,- Kč.

U důchodce (osoby pobírající pouze důchod, bez dalších příjmů, nebo pobírající sirotčí, vdovský, invalidní důchod, nebo u osoby starší 65 let) činí poplatek 200,- Kč za jednoho psa, za druhého a dalšího psa 300,- Kč. Sazba 200,- Kč (300,- Kč) se nevztahuje na předčasný důchod nebo předdůchod.

Právnická osoba, která je vlastníkem objektu, platí za psa ke hlídání objektu 600,- Kč, za druhého a dalšího 900,- Kč.

Od poplatku jsou osvobozeny osoby nevidomé, osoby považované za závislé na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona o sociálních službách, osoby s průkazem ZTP a ZTP/P, osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoby provozující útulky pro zvířata a osoby, kterým povinnost držení psa stanoví zvláštní předpis (zákon o myslivosti apod.).

Poplatek se také neplatí z vycvičených záchranářských psů s příslušným osvědčením, ze psů chovaných k vědeckým účelům v určených zařízeních, služebních psů sloužících Policii ČR a Městské policii.

Od poplatku jsou také osvobozeny osoby, které podle mezinárodního práva požívají výsady a imunity apod.

Úleva ve výši roční sazby poplatku se poskytuje i osobám, které mají psa převzatého z některého z pražských útulků. Tato úleva se poskytuje po dobu 2 let od data převzetí psa.

Úřad MČ Prahy 13 jako nadstandardní službu občanům rozesílá před lhůtami splatnosti složenky; neobdržení složenky ale není důvodem pro neuhrazení poplatku!

Platbu poplatku za psa lze provést hotovostní či bezhotovostní platbou v pokladně ÚMČ Praha 13, hotovostní úhradou složenky na pobočkách České pošty s.p. nebo České spořitelny a.s., bankovním převodem na účet ÚMČ Praha 13.

Vždy je nutné uvádět správný variabilní symbol! Nesprávně poukázané platby mohou být důvodem ke vzniku nedoplatku v evidenci. Nedoplatky jsou pak exekučně vymáhány.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Při doložení všech náležitostí je přihlášení vyřízeno během několika minut.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Městská část Praha 13 nabízí svým občanům možnost kontroly plateb místních poplatků za psa z pohodlí domova. Tuto službu zajišťuje tzv. Portál občana Prahy 13.

Portál je zacílen na zvýšení efektivity mezi úřadem a občany. Jedná se o aplikaci pro komunikaci s občany prostřednictvím webového prohlížeče.

Nejste si jisti, zda jste zaplatili poplatek za psa, nebo chcete vědět, jaký je stav vašich plateb u tohoto poplatku?

Využijte portál občana na adrese: https://portalobcana.praha13.cz .

Pro získání přístupu na portál jsou potřeba učinit 2 kroky:

1. vyplnit registrační formulář na portálu

2. osobně se dostavit na pracoviště správy poplatku za psa (Sluneční náměstí 2580/13, 4. patro, dveře č. 529 – Michal Cíza), kde bude ověřena vaše totožnost a dokončena aktivace vašeho účtu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Poplatek zavádí obec vyhláškou – v Praze je to vyhláška č. 23/2003 Sb.hl.m.Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy
Místní poplatek ze psů upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který v sobě obsahuje prvky daňového právního vztahu.

Při řízení ve věcech tohoto poplatku platí i zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Za platbu po lhůtě splatnosti lze jako sankci dlužnou částku navýšit až na trojnásobek.

Za závažné ztěžování nebo maření správy daní lze uložit pořádkovou pokutu až do výše 500 000,- Kč.

Za nesplnění ohlašovací nebo jiné záznamní povinnosti nebo jiné evidenční povinnosti lze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy až do výše 500 000,- Kč.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace
Vznik a ukončení poplatkové povinnosti, případně další změny rozhodné pro evidenci a výši poplatku, je nutné vždy oznámit správci poplatku a to do 15 dnů ode dne, kdy daná skutečnost nastala.

Pokud pes již nežije (úhyn je nejlépe prokázat potvrzením od veterináře), byl předán jinému držiteli nebo evidovaný držitel změnil trvalý pobyt mimo území městské části, kde byl pes přihlášen, je třeba psa ve výše stanovené lhůtě odhlásit, a ukončit tak platební povinnost.

Není-li pes řádně a doložitelně (písemně) odhlášen, poplatková povinnost nadále trvá, neboť po přihlášení psa do evidence správce poplatku předepisuje každoročně poplatek k úhradě, až do doby, než je ohlášena změna.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
Ekonomický odbor – oddělení daní a poplatků.

26. Kontaktní osoba
Pracovník oddělení daní a poplatků – Michal Cíza, kancelář č. 529, tel. 235 011 411,
e-mail: CizaM@praha13.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1.1.2022

28. Popis byl naposledy aktualizován
1.1.2022

29. Datum konce platnosti popisu
Nestanoveno.

30. Případné upřesnění a poznámky k řešení životní situace