Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Další informace k povolení umístění herního prostoru

1. Identifikační číslo
2. Kód
3. Pojmenování (název) životní situace
Povolení umístění herního prostoru kasina.

4. Základní informace k životní situaci
Hlavní město Praha umožňuje od 1.1.2021 povolit provozování hazardních her pouze v kasinech a pouze ve formě živých her.

Kasino je samostatný, stavebně oddělený prostor, ve kterém je provozována živá hra (nejméně 3 hrací stoly) jako hlavní činnost. Musí být označeno názvem kasino a může být provozováno nonstop.

V herním prostoru mohou být provozovány hazardní hry– živá hra (sázející u hracích stolů hrají proti krupierovi, nebo proti sobě – rulety, karty, kostky, kola štěstí apod.).

K provozování hazardních her je nutné disponovat základním povolením vydávaným Ministerstvem financí České republiky. Konkrétní podmínky pro jeho vydání stanoví zákon o hazardních hrách, případně Ministerstvo financí České republiky.

V hlavním městě Praze vydávají povolení umístění herního prostoru pro kasina příslušné městské části maximálně na dobu 3 let.

Do těchto prostor platí zákaz vstupu osobám mladším 18 let.

Herní prostor nesmí být umístěn ve škole a školském zařízení, zařízení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, zařízení sociálních služeb, zdravotnickém zařízení poskytujícím ambulantní, jednodenní nebo lůžkovou péči, v prostoru sloužícím církvi nebo náboženské společnosti a v zařízení složky integrovaného záchranného systému.

Veškeré informace musí být v českém jazyce.

Provozovatelem herny nebo kasina může být pouze specifická právnická osoba dle zákona o hazardních hrách. Provozovatel musí dodržovat v herním prostoru zákonná pravidla, zejména: je povinen provádět identifikaci návštěvníků při vstupu do provozovny, monitorovat herní prostor včetně hracích stolů apod., musí účastníkům hry nabídnout a umožnit nastavit sebeomezující opatření, nevpustit a neumožnit hru osobě zapsané v rejstříku vyloučených osob, nesmí při hře poskytovat účastníkům hry zdarma občerstvení, tabákové výrobky nebo povzbuzující látky.

Provozovatel hazardní hry odvádí příslušnému finančnímu úřadu daň z hazardních her ve výši 23 – 35 %. Základem daně je částka, o kterou úhrn přijatých vkladů převyšuje úhrn vyplacených výher.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Požádat o umístění herního prostoru může oprávněná osoba, za právnickou osobu jedná její statutární orgán.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žadatel musí splňovat podmínky dané zákonem o hazardních hrách a musí mít vydané základní povolení od Ministerstva financí České republiky.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Dostavit se na Úřad městské části Praha 13 a podat žádost včetně povinných příloh, případně podání učinit elektronicky či poštou.

8. Na které instituci životní situaci řešit
V našem případě na Úřadu městské části Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Ekonomický odbor – oddělení daní a poplatků, kancelář č. 530 – Bc. Rudolf Foukal

v úředních hodinách (PO, ST: 8,00 – 18,00; ÚT, ČT: 8,00 – 13,00)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Žádost o povolení umístění herního prostoru, včetně příloh, doklad totožnosti jednatele nebo zmocněné osoby.

V žádosti musí být uvedeno: identifikace provozovatele – název, IČ, adresa sídla, případně adresa pro doručování, statutární orgán či jednající osoba, kontakt (telefon, e-mail apod.), specifikováno o co je žádáno, na jakou dobu, atd. Dále druh, adresa a provozní doba herního prostoru, druh hazardní hry, typ, výrobní čísla a počty herních pozic koncového zařízení.

Přikládá se: základní povolení, doklad o složení kauce, doklad o právním důvodu užívání prostor (smlouva, výpis z katastru), schéma kamerového systému.

Dokumenty nesmí být v době podání starší 3 měsíců.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Ministerstvo financí České republiky umožňuje využít formuláře na svých internetových stránkách.

https://mfcr.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Za přijetí žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru se platí správní poplatek ve výši 4.000,- Kč.

Za přijetí žádosti o změnu povolení k umístění herního prostoru se platí správní poplatek ve výši 2.500,- Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Při doložení všech náležitostí probíhá správní řízení bez zbytečného odkladu, max. ve lhůtě 30 dnů od podání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Nestanoveno.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Nestanoveno.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Nestanoveno.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Provozování hazardních her upravuje zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů. Při správním řízení se postupuje podle procesní normy – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Správní orgán přihlíží i k obecně závazné vyhlášce č. 14/2020 Sb.hl.m.Prahy, kterou se vymezují podmínky provozování hazardních her na území hlavního města Prahy.

18. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí Úřadu městské části Praha 13 lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení předmětného rozhodnutí. Odvolání se podává k Magistrátu hl.m.Prahy – odboru daní, poplatků a cen prostřednictvím Úřadu městské části Praha 13 – oddělení daní a poplatků. Včas podané odvolání má odkladný účinek.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Dle § 123 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů:

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) umožní účast osobě na hazardní hře v rozporu s § 7 odst. 1,

b) v rozporu s § 7 odst. 2 provozuje hazardní hru,

c) provozuje hazardní hru v rozporu s podmínkami jejího řádného provozování stanovenými v základním povolení, schváleným herním plánem nebo provozuje hazardní hru prostřednictvím jiného modelu technického zařízení, než jaký byl v základním povolení schválen,

d) provozuje hazardní hru v rozporu s povolením k umístění herního prostoru,

e) provozuje hazardní hru v rozporu s ohlášením nebo s podmínkami pro provozování ohlašovaných hazardních her,

f) zpřístupňuje hazardní hru, ke které nebylo uděleno povolení nebo která nebyla řádně ohlášena, nebo napomáhá setkání za účelem pořádání takové hazardní hry s cílem získat pro sebe nebo jinou osobu majetkový prospěch z tohoto pořádání nebo setkání,

g) v rozporu s § 7 odst. 3 poskytne účastníkovi hazardní hry v souvislosti s provozováním hazardních her jakoukoli výhodu v podobě potravin, nápojů, tabákových výrobků nebo povzbuzujících látek,

h) v rozporu s § 7 odst. 4 přijme v rámci hazardní hry nepeněžitý vklad nebo sázku,

i) v rozporu s § 9 neposkytne informace a údaje související s provozováním hazardních hry tak, aby byly každému snadno dostupné v českém jazyce,

j) v rozporu s § 10 odst. 1, 2 nebo 3 poskytne výhru hazardní hry,

k) v rozporu s § 10 odst. 4 učiní tabákový výrobek, kuřáckou pomůcku, bylinný výrobek určený ke kouření, elektronickou cigaretu nebo alkoholický nápoj předmětem výhry hazardní hry,

l) nevyplatí výhru ve lhůtě podle § 10 odst. 5,

m) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 11 odst. 1 nebo 2,

n) provozuje hazardní hru v prostorách v rozporu s § 13,

o) nenabídne nebo neumožní účastníkovi hazardní hry jednotlivě si stanovit sebeomezující opatření podle § 14 odst. 1, § 15 odst. 1, 2 nebo 3 nebo jejich nastavení jednotlivě odmítnout,

p) v rozporu s § 14 odst. 2 umožní účastníkovi hazardní hry účast na hazardní hře,

q) v rozporu s § 14 odst. 3 nebo 4 neprovede změnu opatření pro zodpovědné hraní,

r) v rozporu s § 17 vpustí osobu zapsanou v rejstříku podle § 16 dále do herny nebo kasina,

s) v rozporu s § 17 umožní osobě zapsané v rejstříku podle § 16 zřídit nebo používat uživatelské konto,

t) nezkontroluje losy před jejich vydáním podle § 23,

u) v rozporu s § 24 neoznámí celnímu úřadu nejméně 5 pracovních dní přede dnem zahájení provozování loterie okamžik zahájení provozování loterie,

v) v rozporu s § 25 provede slosování loterie,

w) nesplní povinnosti podle § 26,

x) v rozporu s § 28 odst. 2 na sázkový tiket živé kursové sázky neuvede přesný časový údaj o přijetí sázky,

y) v rozporu s § 28 odst. 3 nepořídí jako provozovatel o každé sázkové příležitosti, na kterou přijal sázku, datový záznam se záznamem přesného času, nebo

z) v rozporu s § 29 odst. 1 umožní účast na kursové sázce bez registrace.

 

(2) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 29 odst. 4 zřídí provozovatel jednomu účastníkovi hazardní hry více než jedno uživatelské konto,

b) v rozporu s § 30 odst. 3 provede jako provozovatel registraci osoby žádající o registraci,

c) v rozporu s § 31 umožní převod evidovaných peněžních nebo hracích prostředků mezi uživatelskými konty,

d) v rozporu s § 34 neoznámí celnímu úřadu nejméně 5 pracovních dní přede dnem zahájení provozování kursové sázky nebo totalizátorové hry okamžik zahájení provozování těchto her,

e) nesplní povinnost podle § 35,

f) v rozporu s § 36 nevede nebo neuchovává evidenci všech přijatých sázek,

g) v rozporu s § 37 přijme sázky na sázkovou příležitost,

h) v rozporu s § 39 odst. 2 provozuje bingo mimo hernu,

i) prodává sázkové tikety v rozporu s § 39 odst. 5,

j) neplní povinnost podle § 41,

k) v rozporu s § 42 odst. 2 provozuje technickou hru mimo herní prostor,

l) v rozporu s § 44 odst. 1 umožní účast na technické hře bez registrace,

m) v rozporu s § 44 odst. 4 zřídí jako provozovatel jednomu účastníkovi hazardní hry více než jedno uživatelské konto,

n) v rozporu s § 44 odst. 6 umožní, aby se účastník hazardní hry mohl pomocí svého uživatelského konta účastnit na technické hře na více technických zařízeních současně,

o) v rozporu s § 45 odst. 3 provede jako provozovatel registraci osoby žádající o registraci,

p) provede registraci v rozporu s § 46,

q) v rozporu s § 47 odst. 1 ponechá dočasné uživatelské konto aktivní déle než 90 dní,

r) v rozporu s § 48 umožní převod evidovaných peněžních nebo hracích prostředků mezi uživatelskými konty,

s) nezveřejní na každé herní pozici stanoveným způsobem povinné informace podle § 49 odst. 1, 2 nebo 3,

t) v rozporu s § 49 odst. 4 neupozorní účastníka hazardní hry na nabídku využití a stav nastavených sebeomezujících opatření,

u) nepřeruší účast na technické hře podle § 50 odst. 3,

v) v rozporu s § 54 odst. 1 vyplácí výhru,

w) nezajistí dálkový přenos herních a finančních dat a telekomunikační datové spojení každého technického zařízení s informačním systémem provozování hazardních her podle § 55 odst. 2,

x) v rozporu s § 56 se jako provozovatel účastní hazardní hry na jí povolených koncových zařízeních nebo pověří jinou osobu takovouto účastí,

y) v rozporu s § 57 odst. 3 provozuje živou hru mimo kasino, nebo

z) v rozporu s § 58 odst. 4 umožní nákup nebo výměnu hodnotových žetonů mimo pokladnu kasina nebo hrací stůl.

 

(3) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) nevede nebo neuchovává evidenci podle § 58 odst. 5,

b) neprovádí a nezaznamenává veškeré platební transakce nebo výměnu žetonů podle § 58 odst. 6,

c) nesepíše záznam o nevrácených nebo ztracených hodnotových žetonech podle § 58 odst. 9,

d) nevede denní herní výkaznictví podle § 60,

e) poruší povinnost podle § 65 nebo 66,

f) provozuje hernu v rozporu s § 67,

g) provozuje kasino v rozporu s § 68,

h) umožní vstup do herního prostoru osobě mladší 18 let,

i) v rozporu s § 70 neoznámí celnímu úřadu nejméně 5 pracovních dní přede dnem zahájení provozování hazardní hry v herním prostoru okamžik zahájení provozování hazardní hry,

j) neprovede identifikaci návštěvníka při jeho vstupu do herny nebo kasina podle § 71,

k) provádí monitorování v herně a kasinu v rozporu s § 72,

l) v rozporu s § 73 odst. 4 nabízí nebo poskytuje zařízení umožňující účast na internetové hře,

m) nezveřejní na internetové stránce, na níž je internetová hra provozována, stanoveným způsobem povinné informace podle § 75,

n) v rozporu s § 76 odst. 1 umožní účast na internetové hře bez registrace,

o) v rozporu s § 76 odst. 4 zřídí jako provozovatel jednomu účastníkovi hazardní hry více než jedno uživatelské konto,

p) v rozporu s § 77 odst. 3 provede jako provozovatel registraci osoby žádající o registraci,

q) v rozporu s § 77 odst. 5 provede registraci po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy osoba požádala o registraci,

r) registruje platební účet nebo platební kartu v rozporu s § 78 odst. 2 a 3,

s) provede vícezdrojové financování internetové hry v rozporu s § 79,

t) v rozporu s § 80 odst. 1 ponechá dočasné uživatelské konto aktivní déle než 30 dní,

u) v rozporu s § 80 odst. 2 umožní, aby celkový vklad za dobu aktivace dočasného uživatelského konta přesáhl částku 3 000 Kč,

v) v rozporu s § 80 odst. 3 umožní výběr vložených vkladů nebo výher z dočasného uživatelského konta, nebo

w) v rozporu s § 80 odst. 4 nepřevede evidované peněžní nebo hrací prostředky z dočasného uživatelského konta na uživatelské konto.

 

(4) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) nevrátí účastníkovi hazardní hry nevyčerpaný vklad podle § 80 odst. 5,

b) v rozporu s § 81 umožní převod evidovaných peněžních nebo hracích prostředků mezi dočasnými uživatelskými konty nebo uživatelskými konty, s výjimkou případu podle § 80 odst. 4,

c) v rozporu s § 93 neoznámí změny skutečností, na základě kterých bylo vydáno základní povolení, nebo nepředloží doklady o nich do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, nebo

d) v rozporu s § 101 neoznámí změny skutečností, na základě kterých bylo vydáno povolení k umístění herního prostoru, nebo nepředloží doklady o nich do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

 

Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta

a) do 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a), b), c), d), e), f), n) nebo r),

b) do 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene h), j), k), l), m), o), p), q), s), v), w) nebo z),

c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene g), i), u), t), x) nebo y).

 

Za správní delikt podle odstavce 2 se uloží pokuta

a) do 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a), b), h), l), n), p), w) nebo y),

b) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene c), e), f), g), k), m), o), q), r) nebo t),

c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene d), i), j), s), u), v), x) nebo z).

 

Za správní delikt podle odstavce 3 se uloží pokuta

a) do 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene l),

b) do 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene e), f), g), h), j), k) nebo n),

c) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a), b), c), o), p), q), s) nebo t),

d) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene d), i), m), r), u), v) nebo w).

 

Za správní delikt podle odstavce 4 se uloží pokuta

a) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene c) nebo d),

b) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a) nebo b).

 

Hlavní kontrolní institucí u hazardních her je Celní úřad.

21. Nejčastější dotazy
Nestanoveno.

22. Další informace
Reklama na hazardní hru podněcující k účasti na hazardní hře nesmí obsahovat sdělení, z něhož lze nabýt dojmu, že účast na hazardní hře může být zdrojem finančních prostředků obdobným získávání příjmů ze závislé, samostatné nebo jiné obdobné činnosti.

Reklama na hazardní hru nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let, a to zejména v podobě zobrazení těchto osob nebo užitím prvků, prostředků nebo akcí, které takové osoby převážně oslovují.

Reklama na hazardní hru musí obsahovat sdělení o zákazu účasti osob mladších 18 let na hazardní hře a viditelné a zřetelné varování tohoto znění: „Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!“.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Nestanoveno.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Nestanoveno.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
Ekonomický odbor – oddělení daní a poplatků.

26. Kontaktní osoba
Pracovník oddělení daní a poplatků – Bc. Rudolf Foukal

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1.1.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován
1.1.2020

29. Datum konce platnosti popisu
Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Nestanoveno.