Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Změna příjmení po rozvodu manželství

1. Identifikační číslo
—–
2. Kód
—–
3. Pojmenování (název) životní situace
Změna příjmení po rozvodu manželství.

4. Základní informace k životní situaci
Dle ust. § 759 občanského zákoníku může manžel, který přijal příjmení druhého manžela, do šesti měsíců po rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení.
To platí i tehdy, hodlá-li manžel, který přijal příjmení druhého manžela s tím, že bude ke společnému příjmení připojovat své dosavadní příjmení, popř. první ze svých příjmení, užívat napříště jen své dřívější příjmení.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Oznámení může učinit:

 • rozvedený manžel/ka, který/á při uzavření manželství (nebo i později) přijal/a příjmení (resp. více příjmení) druhého manžela jako jejich společné příjmení
 • rozvedený manžel/ka, který/á při uzavření manželství (nebo i později) přijal příjmení druhého manžela s tím, že ke společnému příjmení připojil své dosavadní příjmení, popřípadě první ze svých příjmení

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Oznámení lze učinit písemně nebo ústně do protokolu u kteréhokoliv matričního úřadu.
Je-li oznámení učiněno u matričního úřadu, u něhož není uzavření manželství zapsáno, postoupí matriční úřad toto oznámení spolu s oddacím listem a rozhodnutím o rozvodu manželství s údajem o právní moci matričnímu úřadu příslušnému podle místa uzavření manželství.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Osobní návštěvou u matričního úřadu, u kterého bylo manželství zapsáno do matriční knihy manželství nebo na kterémkoliv matričním úřadu.
Bylo-li manželství občana ČR uzavřeno v cizině, lze učinit oznámení také prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR, nebo přímo u zvláštní matriky.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Odbor občansko-správní, oddělení matrik

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Osobní návštěvou na oddělení matrik ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5.- 3.patro, dveře č. 445. Použijte vyvolávací terminál.

Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00–18:00 hod.
úterý a čtvrtek 8:00–13:00 hod.

Kontaktní osoba:
Jitka Hlinovská, tel. 235011460

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Rozvedený manžel/ka matričnímu úřadu, u něhož je uzavření manželství zapsáno, předloží:

 • průkaz totožnosti
 • a není-li rozvod manželství v matriční knize zapsán, doklad o rozvodu manželství s údajem o právní moci

Rozvedený manžel matričnímu úřadu, u něhož není uzavření manželství zapsáno, předloží:

 • průkaz totožnosti
 • oddací list
 • doklad o rozvodu manželství s údajem o právní moci

Předkládá-li rozvedený manžel pravomocný cizozemský rozsudek o rozvodu manželství, je třeba, aby měl náležitosti veřejné listiny, tj. musí být případně opatřen potřebným vyšším ověřením, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, jinak a úředně přeložen do českého jazyka.
Podrobné informace v konkrétní záležitosti ve věci uznání pravomocných cizozemských soudních rozhodnutí o rozvodu manželství, v případě, že jedním z účastníků řízení je státní občan České republiky, sdělí kterýkoli matriční úřad České republiky.
Doklad, který je jinak třeba předložit matričnímu úřadu, se nepředkládá, pokud si skutečnost v něm uvedenou matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Oznámení o užívání příjmení po rozvodu manželství učiněné v zákonné lhůtě (tj. 6 měsíců od právní moci rozhodnutí o rozvodu)je osvobozeno od poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Oznámení rozvedeného manžela/ky musí být učiněno do šesti měsíců od právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství. Matriční úřad, u kterého je uzavření manželství zapsáno, provede na základě oznámení dodatečný záznam do příslušné matriční knihy manželství a vydá nový oddací list nejpozději do 30 dnů od ústního oznámení nebo obdržení podkladů.
Pokud rozvedený manžel/ka zmešká uvedenou šestiměsíční lhůtu po právní moci rozhodnutí o rozvodu, může požádat matriční úřad podle místa trvalého pobytu o povolení změny příjmení, ke změně příjmení dojde tedy ve správním řízení; správní poplatek v tomto případě činí 300 Kč (změna na dřívější příjmení) nebo 3 000 Kč (v ostatních případech), poplatek lze hradit v hotovosti nebo bezhotovostně prostřednictvím platebního terminálu na oddělení matrik.
Manžel, který přijal dřívější příjmení, je povinen užívat toto příjmení ode dne, kdy bylo vydáno potvrzení o této skutečnosti matričním úřadem, který oznámení přijal.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
—–
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po přijetí dřívějšího příjmení nebo upuštění od užívání společného příjmení je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu apod. na základě nově vydaného matričního dokladu (oddacího listu s uvedenou změnou).

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Nelze vyřídit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

18. Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud se žadateli nevyhoví v plném rozsahu, vydá se o tom rozhodnutí. Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení; odvolání se podává odvolacímu orgánu prostřednictvím matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení zák. povinnosti
Dle ust. § 79a zákona o matrikách se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že

 • úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad
 • úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popř. jména nebo příjmení, popř. více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v ČR.

Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy
—–
22. Další informace

 • Dle ust. § 61 odst. 1 zákona o matrikách fyzická osoba, které byl matričním úřadem vydán matriční doklad, má povinnost užívat v úředním styku jméno, popř. jména, která jsou uvedena na tomto matričním dokladu.
 • Dle ust. § 68 odst. 1 zákona o matrikách fyzická osoba, které byl matričním úřadem vydán matriční doklad, má povinnost užívat v úředním styku příjmení, popř. více příjmení, která jsou uvedena na tomto matričním dokladu.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) z jiných zdrojů nebo v jiné formě
https://www.mvcr.cz/clanek/jmena-a-prijmeni-prijmeni-po-rozvodu-manzelstvi.aspx

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
———–
25. Za správnost popisu odpovídá útvar
Oddělení matrik ÚMČ Praha 13

26. Kontaktní osoba
Jitka Hlinovská, matrikářka
tel. 235 011 460
e-mail: HlinovskáJ@praha13.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2024

28. Popis byl naposledy aktualizován
29.12.2023

29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace