Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Návrh na změnu dopravního značení

1. Identifikační číslo
2. Kód
3. Název životní situace

Návrh na nové dopravní značení či změnu dopravního značení

4. Základní informace k životní situaci

Pokud stávající dopravní značení z nějakého důvodu nevyhovuje současné situaci, lze podat návrh na jeho změnu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o změnu dopravního značení je oprávněna podat fyzická i právnická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Obecná úprava provozu na pozemních komunikacích je stanovena zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Místní úprava provozu je provedená například dopravními značkami. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je provedena přenosnými dopravními značkami, přechodným vodorovným značením atd.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podejte žádost k silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dnů před navrhovaným termínem.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví na silnici, kromě rychlostní silnice, příslušný krajský úřad po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie. Na místní komunikaci stanoví místní a přechodnou úpravu provozu příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, na dálnici a rychlostní silnici ministerstvo dopravy po předchozím písemném vyjádření ministerstva vnitra.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor dopravy

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

  • návrh na změnu dopravního značení,
  • dokumentaci, případně situaci, z níž je patrné umístění navrhovaných značek a jejich přesné určení.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za stanovení dopravního značení se nevybírá žádný poplatek.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V jednoduché věci rozhodne úřad bezodkladně. Jinak musí být rozhodnuto do 30 dnů, v odůvodněných případech do 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalšími účastníky jsou:

  • vlastník nebo správce komunikace,
  • Policie ČR,
  • případné dotčené fyzické a právnické osoby.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
16. Elektronická služba, kterou lze využít
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích …
Vyhláška č. 30/2001 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích

18. Jaké jsou související předpisy
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti stanovení nejsou opravné prostředky přístupné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Silniční správní úřad uloží pokutu až do výše 300 000 Kč právnické osobě, která při obecném užívání dálnice,silnice nebo místní komunikace porušila zákazy stanovené v §19, odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, tzn.neoprávněně odstraňovat, zakrývat, přemísťovat, osazovat nebo pozměňovat dopravní značky a dopravní zařízení, anebo na těchto věcech cokoliv umísťovat.

Silniční správní úřad uloží pokutu až do výše 300 000 Kč fyzické osobě.

21. Nejčastější dotazy

Je možné podat návrh na umístění značky „Zákaz parkování“ před vlastní garáží? Dopravní značku „Zákaz parkování“ současné právní předpisy neznají. Umístění dopravní značky č. B 29 „Zákaz stání“ před vlastní garáž by nedávalo smysl, protože zákaz stání před výjezdem z garáže je již dán obecnou právní úpravou.

22. Další informace

Obraťte se na:

  • Magistrát hl. m. Prahy – odbor dopravy,
  • Ministerstvo dopravy České republiky – odbor pozemních komunikací.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo dopravy ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravy

26. Kontaktní osoba
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2007

28. Popis byl naposledy aktualizován

6. 12. 2006

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace