Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pořádání tomboly

1. Identifikační číslo
2. Kód
3. Pojmenování (název) životní situace
Pořádání tomboly.

4. Základní informace k životní situaci
Tombola je hazardní hrou, do níž sázející (účastník) vloží sázku (zakoupí sázkový tiket – los), jejíž návratnost se nezaručuje.
Tombolou se rozumí akce (slosování) umožňující hmotnou výhru, o které rozhoduje náhoda, nikoliv zručnost, znalost nebo zkušenost účastníka.
V tombole mohou být slosovány pouze sázkové tikety prodané účastníkům za peněžitý vklad (sázkový tiket nelze vyměnit za hmotné věci, služby apod.). Sázkové tikety se prodávají a výhry vydávají pouze v den a v místě konání akce (slosování). Veškeré informace musí být v českém jazyce.
Při uspořádání tomboly musí být zachována rovnost podmínek a stejná možnost výhry všem účastníkům.
Při provozování tomboly je zakázáno používat státní symboly České republiky, případně dalšího členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Nesmí také dojít k narušení veřejného pořádku.
Tomboly nesmí být provozovány ve škole a školském zařízení, zařízení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, zařízení sociálních služeb, zdravotnickém zařízení poskytujícím ambulantní, jednodenní nebo lůžkovou péči, v prostoru sloužícím církvi nebo náboženské společnosti a v zařízení složky integrovaného záchranného systému.

Uspořádání tomboly s herní jistinou do 100.000,- Kč (herní jistina = počet prodaných losů x cena jednoho losu) nepodléhá povinnosti tuto tombolu ohlásit nebo žádat o její povolení. Může ji uspořádat v podstatě kdokoliv, a kdokoliv se jí také může účastnit, přičemž není nutné dodržet podmínky uvedené pro tombolu s herní jistinou nad 100.000,- Kč.

Uspořádání tomboly s herní jistinou nad 100.000,- Kč (herní jistina = počet prodaných losů x cena jednoho losu) podléhá povinnosti:

– podat na Úřad městské části Praha 13 ohlášení nejméně 30 dnů před jejím konáním (ohlášení musí splňovat náležitosti dle zákona o hazardních hrách a tombola může být v odůvodněných případech zakázána)

– provozovatelem může být pouze specifická právnická osoba (dle zákona o hazardních hrách)

– pořadatel nesmí umožnit účast osobě mladší 18 let

– v souvislosti s provozováním tomboly se zakazuje poskytovat účastníkům občerstvení a tabákové výrobky

– k pořádání tomboly musí být vypracován herní plán

– úhrnná cena výher nesmí být nižší než 40% a vyšší než 80% herní jistiny

– slosování se provádí veřejně za účasti notáře, který vyhotoví notářský zápis, a jeho opis se do 20 dnů ode dne skončení tomboly odešle na Úřad městské části Praha 13

– po skončení tomboly se odvede příslušnému finančnímu úřadu daň z hazardních her ve výši 23 %. Základem daně je částka, o kterou úhrn přijatých vkladů převyšuje úhrn vyplacených výher.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Při ohlášení tomboly jedná za právnickou osobu její statutární orgán.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Ohlášení tomboly musí splňovat náležitosti:
– identifikace pořadatele tomboly – název, IČ, adresa sídla, případně adresa pro doručování, statutární orgán či jednající osoba, kontakt (telefon, e-mail apod.)

– název a popis pořádané akce včetně adresy a data pořádání (kde a kdy bude tombola pořádána)

– vypracovaný herní plán

– identifikační data osoby, která bude zajišťovat řádný průběh tomboly a odpovídat za dodržování podmínek

– identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Dostavit se na Úřad městské části Praha 13 a podat ohlášení, nebo toto ohlášení zaslat.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Na úřadu obce, v jejímž katastru se tombola pořádá. V našem případě na Úřadu městské části Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Ekonomický odbor – oddělení daní a poplatků, kancelář č. 530 – Bc. Rudolf Foukal

v úředních hodinách (PO, ST: 8,00 – 18,00; ÚT, ČT: 8,00 – 13,00)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Ohlášení tomboly včetně případných příloh, doklad totožnosti jednatele nebo zmocněné osoby.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Lze využít uvedený formulář: Formulář ohlášení hazardní hry

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Za ohlášení tomboly se neplatí žádné správní poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Správní řízení probíhá bez zbytečného odkladu, zakázat pořádání tomboly lze ve lhůtě 15 dnů od podání ohlášení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Dozor nad dodržováním zákona o hazardních hrách vykonává příslušný celní úřad.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Vypracování herního plánu:

stanovení pravidel pro tombolu od jejího započetí až po skončení, zejména částku pro koupi losu, hodnotu nejvyšší výhry, způsob losování, způsob určení výher, minimální výherní podíl a lhůtu pro výplatu výher.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Nestanoveno.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Provozování tombol upravuje zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy
Při správním řízení se postupuje podle procesní normy – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Na hazardní hry se vztahuje bezprostředně i zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí Úřadu městské části Praha 13 lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení předmětného rozhodnutí. Odvolání se podává k Magistrátu hl.m.Prahy – odboru daní, poplatků a cen prostřednictvím Úřadu městské části Praha 13 – oddělení daní a poplatků. Včas podané odvolání má odkladný účinek.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Dle § 123 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů:

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) umožní účast osobě na hazardní hře v rozporu s § 7 odst. 1,

b) v rozporu s § 7 odst. 2 provozuje hazardní hru,

c) provozuje hazardní hru v rozporu s podmínkami jejího řádného provozování stanovenými v základním povolení, schváleným herním plánem nebo provozuje hazardní hru prostřednictvím jiného modelu technického zařízení, než jaký byl v základním povolení schválen,

d) provozuje hazardní hru v rozporu s povolením k umístění herního prostoru,

e) provozuje hazardní hru v rozporu s ohlášením nebo s podmínkami pro provozování ohlašovaných hazardních her,

f) zpřístupňuje hazardní hru, ke které nebylo uděleno povolení nebo která nebyla řádně ohlášena, nebo napomáhá setkání za účelem pořádání takové hazardní hry s cílem získat pro sebe nebo jinou osobu majetkový prospěch z tohoto pořádání nebo setkání,

g) v rozporu s § 7 odst. 3 poskytne účastníkovi hazardní hry v souvislosti s provozováním hazardních her jakoukoli výhodu v podobě potravin, nápojů, tabákových výrobků nebo povzbuzujících látek,

h) v rozporu s § 7 odst. 4 přijme v rámci hazardní hry nepeněžitý vklad nebo sázku,

i) v rozporu s § 9 neposkytne informace a údaje související s provozováním hazardních hry tak, aby byly každému snadno dostupné v českém jazyce,

j) v rozporu s § 10 odst. 1, 2 nebo 3 poskytne výhru hazardní hry,

k) v rozporu s § 10 odst. 4 učiní tabákový výrobek, kuřáckou pomůcku, bylinný výrobek určený ke kouření, elektronickou cigaretu nebo alkoholický nápoj předmětem výhry hazardní hry,

l) nevyplatí výhru ve lhůtě podle § 10 odst. 5,

m) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 11 odst. 1 nebo 2,

n) provozuje hazardní hru v prostorách v rozporu s § 13,

o) nenabídne nebo neumožní účastníkovi hazardní hry jednotlivě si stanovit sebeomezující opatření podle § 14 odst. 1, § 15 odst. 1, 2 nebo 3 nebo jejich nastavení jednotlivě odmítnout,

p) v rozporu s § 14 odst. 2 umožní účastníkovi hazardní hry účast na hazardní hře,

q) v rozporu s § 14 odst. 3 nebo 4 neprovede změnu opatření pro zodpovědné hraní,

r) v rozporu s § 17 vpustí osobu zapsanou v rejstříku podle § 16 dále do herny nebo kasina,

s) v rozporu s § 17 umožní osobě zapsané v rejstříku podle § 16 zřídit nebo používat uživatelské konto,

t) nezkontroluje losy před jejich vydáním podle § 23,

u) v rozporu s § 24 neoznámí celnímu úřadu nejméně 5 pracovních dní přede dnem zahájení provozování loterie okamžik zahájení provozování loterie,

v) v rozporu s § 25 provede slosování loterie,

w) nesplní povinnosti podle § 26,

x) v rozporu s § 28 odst. 2 na sázkový tiket živé kursové sázky neuvede přesný časový údaj o přijetí sázky,

y) v rozporu s § 28 odst. 3 nepořídí jako provozovatel o každé sázkové příležitosti, na kterou přijal sázku, datový záznam se záznamem přesného času, nebo

z) v rozporu s § 29 odst. 1 umožní účast na kursové sázce bez registrace.

 

(2) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 29 odst. 4 zřídí provozovatel jednomu účastníkovi hazardní hry více než jedno uživatelské konto,

b) v rozporu s § 30 odst. 3 provede jako provozovatel registraci osoby žádající o registraci,

c) v rozporu s § 31 umožní převod evidovaných peněžních nebo hracích prostředků mezi uživatelskými konty,

d) v rozporu s § 34 neoznámí celnímu úřadu nejméně 5 pracovních dní přede dnem zahájení provozování kursové sázky nebo totalizátorové hry okamžik zahájení provozování těchto her,

e) nesplní povinnost podle § 35,

f) v rozporu s § 36 nevede nebo neuchovává evidenci všech přijatých sázek,

g) v rozporu s § 37 přijme sázky na sázkovou příležitost,

h) v rozporu s § 39 odst. 2 provozuje bingo mimo hernu,

i) prodává sázkové tikety v rozporu s § 39 odst. 5,

j) neplní povinnost podle § 41,

k) v rozporu s § 42 odst. 2 provozuje technickou hru mimo herní prostor,

l) v rozporu s § 44 odst. 1 umožní účast na technické hře bez registrace,

m) v rozporu s § 44 odst. 4 zřídí jako provozovatel jednomu účastníkovi hazardní hry více než jedno uživatelské konto,

n) v rozporu s § 44 odst. 6 umožní, aby se účastník hazardní hry mohl pomocí svého uživatelského konta účastnit na technické hře na více technických zařízeních současně,

o) v rozporu s § 45 odst. 3 provede jako provozovatel registraci osoby žádající o registraci,

p) provede registraci v rozporu s § 46,

q) v rozporu s § 47 odst. 1 ponechá dočasné uživatelské konto aktivní déle než 90 dní,

r) v rozporu s § 48 umožní převod evidovaných peněžních nebo hracích prostředků mezi uživatelskými konty,

s) nezveřejní na každé herní pozici stanoveným způsobem povinné informace podle § 49 odst. 1, 2 nebo 3,

t) v rozporu s § 49 odst. 4 neupozorní účastníka hazardní hry na nabídku využití a stav nastavených sebeomezujících opatření,

u) nepřeruší účast na technické hře podle § 50 odst. 3,

v) v rozporu s § 54 odst. 1 vyplácí výhru,

w) nezajistí dálkový přenos herních a finančních dat a telekomunikační datové spojení každého technického zařízení s informačním systémem provozování hazardních her podle § 55 odst. 2,

x) v rozporu s § 56 se jako provozovatel účastní hazardní hry na jí povolených koncových zařízeních nebo pověří jinou osobu takovouto účastí,

y) v rozporu s § 57 odst. 3 provozuje živou hru mimo kasino, nebo

z) v rozporu s § 58 odst. 4 umožní nákup nebo výměnu hodnotových žetonů mimo pokladnu kasina nebo hrací stůl.

 

(3) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) nevede nebo neuchovává evidenci podle § 58 odst. 5,

b) neprovádí a nezaznamenává veškeré platební transakce nebo výměnu žetonů podle § 58 odst. 6,

c) nesepíše záznam o nevrácených nebo ztracených hodnotových žetonech podle § 58 odst. 9,

d) nevede denní herní výkaznictví podle § 60,

e) poruší povinnost podle § 65 nebo 66,

f) provozuje hernu v rozporu s § 67,

g) provozuje kasino v rozporu s § 68,

h) umožní vstup do herního prostoru osobě mladší 18 let,

i) v rozporu s § 70 neoznámí celnímu úřadu nejméně 5 pracovních dní přede dnem zahájení provozování hazardní hry v herním prostoru okamžik zahájení provozování hazardní hry,

j) neprovede identifikaci návštěvníka při jeho vstupu do herny nebo kasina podle § 71,

k) provádí monitorování v herně a kasinu v rozporu s § 72,

l) v rozporu s § 73 odst. 4 nabízí nebo poskytuje zařízení umožňující účast na internetové hře,

m) nezveřejní na internetové stránce, na níž je internetová hra provozována, stanoveným způsobem povinné informace podle § 75,

n) v rozporu s § 76 odst. 1 umožní účast na internetové hře bez registrace,

o) v rozporu s § 76 odst. 4 zřídí jako provozovatel jednomu účastníkovi hazardní hry více než jedno uživatelské konto,

p) v rozporu s § 77 odst. 3 provede jako provozovatel registraci osoby žádající o registraci,

q) v rozporu s § 77 odst. 5 provede registraci po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy osoba požádala o registraci,

r) registruje platební účet nebo platební kartu v rozporu s § 78 odst. 2 a 3,

s) provede vícezdrojové financování internetové hry v rozporu s § 79,

t) v rozporu s § 80 odst. 1 ponechá dočasné uživatelské konto aktivní déle než 30 dní,

u) v rozporu s § 80 odst. 2 umožní, aby celkový vklad za dobu aktivace dočasného uživatelského konta přesáhl částku 3 000 Kč,

v) v rozporu s § 80 odst. 3 umožní výběr vložených vkladů nebo výher z dočasného uživatelského konta, nebo

w) v rozporu s § 80 odst. 4 nepřevede evidované peněžní nebo hrací prostředky z dočasného uživatelského konta na uživatelské konto.

 

(4) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) nevrátí účastníkovi hazardní hry nevyčerpaný vklad podle § 80 odst. 5,

b) v rozporu s § 81 umožní převod evidovaných peněžních nebo hracích prostředků mezi dočasnými uživatelskými konty nebo uživatelskými konty, s výjimkou případu podle § 80 odst. 4,

c) v rozporu s § 93 neoznámí změny skutečností, na základě kterých bylo vydáno základní povolení, nebo nepředloží doklady o nich do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, nebo

d) v rozporu s § 101 neoznámí změny skutečností, na základě kterých bylo vydáno povolení k umístění herního prostoru, nebo nepředloží doklady o nich do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

 

Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta

a) do 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a), b), c), d), e), f), n) nebo r),

b) do 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene h), j), k), l), m), o), p), q), s), v), w) nebo z),

c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene g), i), u), t), x) nebo y).

 

Za správní delikt podle odstavce 2 se uloží pokuta

a) do 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a), b), h), l), n), p), w) nebo y),

b) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene c), e), f), g), k), m), o), q), r) nebo t),

c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene d), i), j), s), u), v), x) nebo z).

 

Za správní delikt podle odstavce 3 se uloží pokuta

a) do 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene l),

b) do 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene e), f), g), h), j), k) nebo n),

c) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a), b), c), o), p), q), s) nebo t),

d) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene d), i), m), r), u), v) nebo w).

 

Za správní delikt podle odstavce 4 se uloží pokuta

a) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene c) nebo d),

b) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a) nebo b).

21. Nejčastější dotazy
Nestanoveno.

22. Další informace
Reklama na hazardní hru podněcující k účasti na hazardní hře nesmí obsahovat sdělení, z něhož lze nabýt dojmu, že účast na hazardní hře může být zdrojem finančních prostředků obdobným získávání příjmů ze závislé, samostatné nebo jiné obdobné činnosti.

Reklama na hazardní hru nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let, a to zejména v podobě zobrazení těchto osob nebo užitím prvků, prostředků nebo akcí, které takové osoby převážně oslovují.

Reklama na hazardní hru musí obsahovat sdělení o zákazu účasti osob mladších 18 let na hazardní hře a viditelné a zřetelné varování tohoto znění: „Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!“.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Nestanoveno.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Nestanoveno.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
Ekonomický odbor – oddělení daní a poplatků.

26. Kontaktní osoba
Pracovník oddělení daní a poplatků – Bc. Rudolf Foukal

telefon 235011412, fax 235011414, e-mail FoukalR@praha13.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1.1.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován
1.1.2017

29. Datum konce platnosti popisu
Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Nestanoveno.