Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Uzavírka pozemní komunikace

1. Identifikační číslo
2. Kód
3. Pojmenování (název) životní situace

Uzavírka pozemní komunikace

4. Základní informace k životní situaci

Dálnici, silnici, místní komunikaci a veřejně přístupnou účelovou komunikaci lze uzavřít jen na základě povolení silničního správního úřadu. Uzavírka může být buď částečná (např. uzavření jednoho jízdního pruhu nebo jednoho jízdního pásu dálnice) nebo úplná. Pokud to situace vyžaduje, stanoví silniční správní úřad v rozhodnutí o uzavírce také trasu objížďky.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává osoba, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce; pokud jsou důvodem uzavírky stavební práce, podává žádost o povolení uzavírky jejich zhotovitel, pokud silniční správní úřad nestanoví jinak.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podejte žádost k silničnímu správnímu úřadu; nejedná-li se o havárii, je třeba žádost doručit silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dnů před navrhovaným zahájením uzavírky.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, která má být uzavřena. Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem ministerstvo dopravy, pro ostatní silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad obce s rozšířenou působností, pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace pověřený obecní úřad. Jestliže se uzavírka týká územních obvodů více silničních správních úřadů pro stejnou kategorii a třídu pozemních komunikací, rozhoduje o žádosti ten silniční správní úřad, v jehož územním obvodu je nejdelší část uzavírky (ostatní silniční správní úřady jsou v tomto případě ve správním řízení dotčeným správním úřadem).

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor dopravy

1https://www.praha13.cz/Odbor-dopravy0. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

  • žádost o povolení uzavírky (náležitosti žádosti určuje ustanovení § 39 odst. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích),
  • výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (přiloží právnické osoby),
  • živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (přiloží podnikající fyzické osoby).
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o povolení uzavírky a objížďky komunikace

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud se jedná o jednoduchou věc, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně. Jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Silniční správní úřad žádost projedná:

  • s vlastníkem nebo správcem pozemní komunikace, která má být uzavřena,
  • s vlastníkem nebo správcem pozemní komunikace, po které má být vedena objížďka,
  • s obcí, v jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka,
  • a pokud je po dotyčné pozemní komunikaci vedena dráha, také s provozovatelem této dráhy.

K žádosti o povolení uzavírky je proto vhodné přiložit také jejich vyjádření, a pokud je na dotčené pozemní komunikaci provozována linková osobní doprava, také vyjádření příslušného dopravce.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žadatel je povinen na svůj náklad označit uzavírku a objížďku způsobem stanoveným v rozhodnutí o povolení uzavírky. Pokud má uzavírka trvat déle než 3 dny a jejím důvodem jsou stavební práce, musí žadatel na začátku uzavírky umístit orientační tabuli, na které uvede termín zahájení uzavírky, termín ukončení uzavírky a název a sídlo žadatele (u fyzických osob jméno a bydliště žadatele). Dále je žadatel povinen dodržovat podmínky rozhodnutí o povolení uzavírky.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích Vyhláška č. 104/1997 Sb.
Vyhláška č. 30/2001 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat odvolání ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce nemá odkladný účinek.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Neoprávněné uzavření dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace, neoprávněné zřízení objížďky, neoznačení povolené uzavírky nebo nařízené objížďky podle vydaného rozhodnutí a nedodržení podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení uzavírky fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 500 000 Kč. Neoprávněné uzavření dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace, neoprávněné zřízení objížďky, neoznačení povolené uzavírky nebo nařízené objížďky podle vydaného rozhodnutí a nedodržení podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení uzavírky právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč. Při nesplnění podmínek rozhodnutí o povolení uzavírky může silniční správní úřad udělené povolení změnit nebo zrušit.

21. Nejčastější dotazy
22. Další informace
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo dopravy ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravy

26. Kontaktní osoba
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2007

28. Popis byl naposledy aktualizován

6. 12. 2006

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace