Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Změna trvalého pobytu

Změna trvalého pobytu

Změnit pobyt na Prahu 13. Kam mám jít, kdo je oprávněn podat žádost a co potřebuji ke změně předložit.

V případě změny trvalého pobytu na Prahu 13, je nutné zjistit, zda nový pobyt spadá pod ÚMČ Praha 13. Změnu trvalého pobytu pak vyřídíte na Odboru osobních dokladů a evidence obyvatel, ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13.

Kdo je oprávněn podat žádost na změnu místa trvalého pobytu

 • občan České republiky starší 15 let
 • pověřený zmocněnec, na základě ověřené zvláštní plné moci, opatrovník nebo osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče
 • za občana mladšího 15 let, zákonný zástupce, popřípadě pěstoun
 • zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu
 • za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož opatrovnictví k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen

 • vyplnit a podepsat „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ (originál přihlašovacího lístku je  k dispozici na každé ohlašovně)
 • předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství
 • u občana do 15 let, je zákonný zástupce povinen předložit občanský průkaz nezletilého dítěte, pokud mu byl vystaven a originál či ověřenou kopii rodného listu dítěte

Předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. nájemní smlouvu), pokud takový doklad nevlastní, doloží občan souhlas s ohlášením změny místa trvalého pobytu s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby a doklad, který oprávněnost osoby ze zákona dokazuje (např. nájemní smlouva) v případě, že je oprávněnou osobou vlastník nemovitosti, jehož vlastnické právo je zapsané v Katastru nemovitostí, úřad si oprávněnost ověří.

Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny a předloží doklad o oprávněnosti užívání bytu či domu.

Příjem žádostí o přihlášení k trvalému pobytu imobilních občanů se zajišťuje v místě jejich pobytu na základě oprávněného požadavku v předem domluveném termínu, formou off-line výjezdového pracoviště. Občané se prokazují platným dokladem totožnosti spolu s dokladem o změnách osobních údajů, případně hradí stanovený správní poplatek.

Přihlášení k trvalému pobytu na svoji adresu právě narozené dítě

Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky. Pokud je matka cizinka, nebo nemá trvalý pobyt na území ČR, je místem v době jeho narození místo trvalého pobytu otce. Po narození tedy není nutné dítě přihlašovat k trvalému pobytu, toto je prováděno automaticky dle výše uvedeného. Pokud chtějí rodiče dítě přihlásit na jinou adresu než je trvalý pobyt matky (resp. otce), postupuje se jak při běžné změně místa trvalého pobytu.

Ohlášení změny místa trvalého pobytu např. za manžela či jinou osobu

Za manžela nebo jinou osobu může změnu místa trvalého pobytu ohlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené zvláštní plné moci, ve které je konkrétně uvedený účel a adresa objektu příp. jeho části (číslo bytové jednotky).

Oznámení vlastníkům objektu  

Ohlašovna je povinna dle zákona o evidenci obyvatel č. 133/2000 Sb. § 10 oznámit vlastníku objektu počet přihlášených osob k trvalému pobytu do 15 dnů od zaevidování změny.

Žádost o poskytnutí údaje trvale hlášených občanů ČR vlastníkovi objektu

Dle § 10 odst. 8 zák. 133/2000 o evidenci obyvatel, má vlastník objektu nebo jeho vymezené části na jeho žádost nárok na sdělení jména, příjmení a data narození osob vedených k trvalému pobytu na adrese jím vlastněném objektu. Správní poplatek činí 15 Kč, a za každou další započatou stranu 5 Kč.

Vlastníku vymezené části objektu (bytu) lze poskytnout pouze údaj podle §10 odst. 8, na celý objekt čísla popisného či evidenčního, nikoli na jednotlivou bytovou jednotku. V seznamu jsou uvedeny údaje o státních občanech České republiky.

Sdělení nové adresy, když vím, že dotyčný se na mě známé adrese již nezdržuje.

Údaje z informačního systému můžeme poskytovat dle ustanovení § 8 zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, pouze subjektům s oprávněním tyto informace dostávat. Z toho vyplývá, že soukromým osobám nemůžeme sdělit místo trvalého pobytu jiné osoby, ani pokud se jedná o osobu blízkou, příbuznou atd.

Jediná možnost, jak takovou adresu získat je žádost o zprostředkování kontaktu.

K  převzetí žádosti o zprostředkování kontaktu jsou podle ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, určeni obecní úřady obce s rozšířenou působností, krajský úřad a ministerstvo vnitra. Ke zprostředkování kontaktu je příslušné ministerstvo vnitra.

Na základě písemné žádosti občana staršího 15 let o zprostředkování kontaktu (dále jen „kontaktující osoba“) zprostředkuje ministerstvo požadovaný kontakt jiným občanem uvedeným v žádosti (dále jen „kontaktovaná osoba“) s využitím základního registru obyvatel.

Za zprostředkování kontaktu se při podání žádosti uhradí správní poplatek 500 Kč v hotovosti, platební kartou nebo ve formě kolku, který je možné zakoupit na pracovišti České pošty.

Údaje z informačního systému může získat občan na svou osobu, zákonný zástupce nezletilého do 15 let nebo ustanovený opatrovník na osobu zbavenou způsobilosti, a to za správní poplatek 50 Kč (za každou započatou stránku). Platba může být uhrazena při podání platební kartou, v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na pověřeném úřadě.

K osobě blízké se poskytuje pouze údaj o datu, místu a okresu úmrtí, popř. místu a státu úmrtí, údaje o prohlášení za nezvěstného, údaje o prohlášení za mrtvého. Osobou blízkou se pro účely zákona o evidenci obyvatel rozumí otec, matka, prarodiče, praprarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.

Zrušení údaje o místě trvalého pobytu                                                                                               

Oprávněná osoba nebo vlastník objektu požádá písemně odbor osobních dokladů a evidence obyvatel Úřadu městské části Praha 13 o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana, který je přihlášen v objektu nemovitosti. Zároveň doloží splnění následujících tří zákonných podmínek. Ve správním řízení, bude údaj o místu trvalého pobytu zrušen (nesplnění jenom jedné z podmínek vede k tomu, že údaj o místu trvalého pobytu občana nebude zrušen).

 • oprávněnost osoby k podání žádosti – za osobu oprávněnou ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která doloží oprávněnost užívání bytu nebo domu (např. nájemní smlouva); v případě, že se jedná o vlastníka, jehož vlastnické právo je zapsáno v Katastru nemovitostí, úřad si vlastnictví ověří sám
 • zánik vlastnického nebo užívacího práva občana k objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu
 • občan uvedený objekt neužívá

Žádost doporučujeme z důvodu konzultace a uhrazení správního poplatku podat osobně na Odboru osobních dokladů a evidence obyvatel, ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13.

Správní orgán zahájí správní řízení, o čemž vyrozumí všechny účastníky řízení a dá jim možnost se k návrhu na zrušení trvalého pobytu vyjádřit. Veškerá korespondence je doručována do vlastních rukou, nebo prostřednictvím datové schránky k tomu určené. Nejpozději do 60 dnů od zahájení řízení vydá správní orgán rozhodnutí. Celý postup se řídí zákonem č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád).

Správní poplatek za podání žádosti je 100 Kč za osobu.

Ohlášení změny místa trvalého pobytu např. za manžela či jinou osobu

Za manžela nebo jinou osobu může změnu místa trvalého pobytu ohlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené zvláštní plné moci, ve které je konkrétně uvedený účel a adresa objektu příp. jeho části (číslo bytové jednotky).

Přihlášení na adrese ohlašovny Úřadu MČ Praha 13, úřední adresa

Fyzická osoba si dle platných právních předpisů, údaj o místu trvalého pobytu na ohlašovně Úřadu MČ Praha 13, sama zvolit nemůže.

Údaj o místu trvalého pobytu fyzické osoby na ohlašovně Úřadu MČ Praha 13 je vyznačen, po ukončení správního řízení o zrušení stávajícího údaje o místu trvalého pobytu.

Zřízení doručovací adresy

Na písemnou žádost občana lze v evidenci obyvatel v souladu s ustanovením § 10b zákona   č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, vést též údaj o adrese,  na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu.

Doručovací adresu a její změnu, nebo zrušení, ohlásí občan pouze v místě svého trvalého pobytu, nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území České republiky.

Žádost o doručovací adresu musí obsahovat úředně ověřený podpis občana, to neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má žádost o doručovací adresu formu datové zprávy, občan ji po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky.

Žádost o doručovací adresu může obsahovat i datum, od kterého občan žádá, aby na adresu, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, byly písemnosti doručovány, v opačném případě se jedná o datum podání žádosti.

Volby

Na základě zákona o volbách ve stanovených lhůtách, na přepážkách odboru – zápis do dodatku stálého seznamu voličů, ověřovaní zápisu voličů ve stálém seznamu a evidence o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu ZÚ, příjem žádostí o zápis do seznamu voličů, občanů jiných členských států EU, po předložení dokladů totožnosti.

Za správnost návodu odpovídá

Odbor osobních dokladů a evidence obyvatel

Kontaktní osoba

Mgr. Darina Altmanová

Tel.: 235 011 507