Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Zvláštní užívání pozemní komunikace (úplné informace)

1. Identifikační číslo
2. Kód
3. Název životní situace

Zvláštní užívání pozemní komunikace

4. Základní informace k životní situaci

Dálnice, silnice a místní komunikace lze užívat jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, jen na základě povolení zvláštního užívání vydaného silničním správním úřadem.

Zvláštním užíváním pozemní komunikace je např.:

 • provozování reklamních zařízení na tělese pozemní komunikace nebo na silničním pomocném pozemku
 • provádění stavebních prací na tělese pozemní komunikace nebo na silničním pomocném pozemku
 • zřizování a provoz stánků na pozemní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku
 • umístění inženýrských sítí do tělesa komunikace
 • zřízení vyhrazeného parkovacího stání
 • pořádání cyklistických závodů a podobných sportovních, kulturních a zábavních akcí, avšak pouze za předpokladu, že by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích (pro určení, zda je splněna tato podmínka, je směrodatné vyjádření příslušného dopravního inspektorátu Policie České republiky)

Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání. Zvláštní užívání spočívající v umístění a provozování reklamního zařízení může být povoleno nejdéle na dobu 5 let s podmínkou, že reklamní zařízení nemůže být zaměněno s dopravními značkami nebo dopravními zařízeními a nemůže oslnit uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak narušit provoz na pozemních komunikacích.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, v jejímž zájmu nebo kvůli jejíž činnosti má být zvláštní užívání pozemní komunikace povoleno.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podejte žádost k silničnímu správnímu úřadu, a to nejpozději 30 dnů před navrhovaným termínem zvláštního užívání pozemní komunikace.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí zvláštního užívání se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, které má být použito jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro kterou je určena. Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy České republiky, pro ostatní silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad obce s rozšířenou působností a pro místní komunikace pověřený obecní úřad.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor dopravy

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Požadavky žádosti určuje ustanovení § 40 odst. 4 až 6 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Právnické osoby k žádosti přiloží rovněž výpis z obchodního nebo jiného rejstříku, podnikající fyzické osoby přiloží živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění.

K vydání rozhodnutí o zvláštním užívání je nutný souhlas:

 • vlastníka nebo správce dotčené pozemní komunikace
 • Policie České republiky

Pokud je investor zastoupen pověřenou osobou, musí tato předložit plnou moc k zastupování pro vyřízení žádosti a příp. vzdání se práva odvolání při vyzvednutí rozhodnutí.

Pokud je při provádění stavebních prací omezena městská hromadná doprava, je nutné vyjádření Dopravního podniku hl. m. Prahy.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou níže ke stažení, případně je občan obdrží přímo na příslušném oddělení.

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace  (filmování, reklamy, prodejní zařízení aj.)
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace  (výkopové práce)
Žádost o vyhrazené parkovací stání pro ZTP – nová žádost
Žádost o vyhrazené parkovací stání pro ZTP – prodloužení povolení

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za povolení zvláštního užívání pozemní komunikace se vybírá správní poplatek, jehož výše závisí na délce trvání zvláštního užívání:

 • v případě vydání povolení zvláštního užívání na dobu kratší než 10 dnů činí správní poplatek 100 Kč
 • na dobu kratší než 6 měsíců 500 Kč
 • v ostatních případech 1 000 Kč

Od správního poplatku je osvobozeno vydání povolení ke zřízení parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P a vydání dodatečného povolení zvláštního užívání pozemní komunikace v důsledku havárie. Správní poplatek se platí poštovní poukázkou, převodem z účtu nebo hotově.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud se jedná o jednoduchou věc, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně. Jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem řízení o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace je kromě žadatele také vlastník nebo správce dotčené pozemní komunikace, příslušný dopravní inspektorát Policie ČR (v případě zvláštního užívání dálnice nebo rychlostní silnice Ministerstvo vnitra ČR).

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žadatel je povinen dodržovat podmínky rozhodnutí o povolení zvláštního užívání.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Vyhláška č. 104/1997 Sb.
Vyhláška č. 30/2001 Sb.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Užití dálnice, silnice nebo místní komunikace jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, bez povolení silničního správního úřadu a nedodržení podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 500 000 Kč. Zvláštní užívání pozemní komunikace bez povolení silničního správního úřadu a nedodržení podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč. Zřízení či provozování reklamního zařízení na dálnici, silnici nebo místní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku bez povolení silničního správního úřadu nebo nedodržení podmínek takového povolení právnickou nebo fyzickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.

Pokud právnická nebo fyzická osoba porušuje podmínky stanovené v rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, rozhodne silniční správní úřad o odnětí povolení. Právnické nebo fyzické osobě, které bylo odňato povolení zvláštního užívání, může být uděleno povolení ke zvláštnímu užívání na základě nové žádosti nejdříve po uplynutí 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí povolení. Pokud se silniční správní úřad dozví o věci umístěné, zřízené nebo provozované na dálnici, silnici nebo místní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku (kromě reklamního zařízení) bez povolení zvláštního užívání nebo v rozporu s ním, vyzve vlastníka dotyčné věci k jejímu odstranění, a v případě jejího neodstranění neprodleně po doručení výzvy vlastníkovi zajistí odstranění a likvidaci dotyčné věci na náklady jejího vlastníka. Jestliže silniční správní úřad nemůže zjistit vlastníka takové věci, zveřejní výzvu k jejímu odstranění způsobem v místě obvyklým a po marném uplynutí lhůty 10 dnů od zveřejnění výzvy zajistí odstranění a likvidaci dotyčné věci na náklady vlastníka (správce) pozemní komunikace; bude-li dodatečně zjištěn vlastník odstraněné věci, může proti němu vlastník (správce) pozemní komunikace uplatnit nárok na náhradu nákladů vzniklých odstraněním a likvidací věci.

Pokud se silniční správní úřad dozví o zřízení nebo existenci reklamního zařízení umístěného na dálnici, silnici nebo místní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku bez povolení zvláštního užívání, vyzve vlastníka reklamního zařízení k jeho odstranění, a v případě neodstranění reklamního zařízení do 5 pracovních dnů od doručení výzvy vlastníkovi zajistí silniční správní úřad zakrytí reklamy a následně odstranění reklamního zařízení na náklady jeho vlastníka. Jestliže silniční správní úřad nemůže zjistit vlastníka reklamního zařízení zřízeného nebo provozovaného bez povolení zvláštního užívání, zveřejní výzvu k odstranění reklamního zařízení způsobem v místě obvyklým a po marném uplynutí lhůty 10 dnů od zveřejnění výzvy zajistí zakrytí reklamy a následně odstranění reklamního zařízení na náklady vlastníka (správce) pozemní komunikace, na které je reklamní zařízení umístěno.

21. Nejčastější dotazy
22. Další informace

Obraťte se na:

 • Magistrát hl. m. Prahy – odbor dopravy
 • Ministerstvo dopravy České republiky – odbor pozemních komunikací
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo dopravy ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor dopravy
26. Kontaktní osoba
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2007

28. Popis byl naposledy aktualizován

6. 12. 2006

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace