Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Městská část Praha 13 vyhlašuje podmínky pro poskytování dotací 2019

Praha13
20.02.2019
Nenechte si ujít

Poskytování dotací v oblasti sportu, kultury a jiného využití volného času pro r. 2019Programové dotace městské části
Praha 13 pro
oblast sportu, kultury a jiného využití volného času na rok 2019

 

Městská část Praha 13 tímto vyhlašuje programy a podmínky
pro poskytování dotací v oblasti sportu, kultury a jiného využití volného času
pro r. 2019.

Článek
I. – Základní ustanovení

1.  Účelem poskytování finančních
příspěvků na činnost subjektů působících v oblasti sportu, kultury a
organizování volného času (dále jen dotací) je zajistit spolufinancování
činnosti a rozvoje aktivit těchto subjektů v těch případech, kdy
vlastní prostředky žadatele na pokrytí těchto nákladů nestačí a je v zájmu
MČ Praha 13 tyto aktivity podporovat. V řízení o poskytnutí dotací podle
dále uvedených podmínek se rozdělují finanční prostředky z vlastního
schváleného rozpočtu Městské části Praha 13, případně z jiných zdrojů
financování.  

 

2.  Žádosti o
dotace mohou podávat fyzické i právnické osoby, které jsou ke dni podání
žádosti zaregistrovány v  Registru organizací volného času Městské části
Praha 13
a budou v r. 2019 vyvíjet činnost zaměřenou na využití
volného času obyvatel Městské části Praha 13 u všech věkových kategorií v
oblasti sportu, kultury, pobytů v přírodě a jiných zájmových činností a
spolkového života.

 

3.  Podané žádosti
o dotaci budou posouzeny k tomu ustanovenou komisí, která u každého
projektu navrhne a doporučí poskytnutí nebo neposkytnutí dotace, výši částky a
účel použití a předloží tento návrh RMČ.

 

4. 
Poskytnutí dotací je odvislé od výše finančních prostředků schválených
pro tuto oblast v rozpočtu MČ Praha 13, nebo z jiných schválených
zdrojů financování. Nejde o příspěvek nárokový.

 

5.  Konkrétní
použití finančních prostředků obdarovaným se řídí účelovým určením dotace
uvedeným ve smlouvě o poskytnutí dotace a lze jej změnit jen za podmínek dále
uvedených. Příjemce dotace je povinen ji MČ Praha 13 řádně vyúčtovat.  Při nesplnění této povinnosti musí dotaci,
nebo její řádně nevyúčtovanou část, vrátit.

 

  Článek
II.  – Dotační programy pro r. 2019

 

Program č. 1:

Podpora
pravidelné celoroční činnosti neziskových subjektů, které organizují zájmovou
činnost pro děti, mládež i dospělé obyvatele Prahy 13 v oblasti sportu, kultury,
pobytů v přírodě a jiného využití volného času s dominantním působením na
území MČ Praha 13

 

O
poskytnutí dotace u tohoto programu lze žádat na hrazení těchto nákladů:

a) nákup zařízení a vybavení pro
činnost (sportovních potřeb, hudebních nástrojů apod.);

b) nákup spotřebního materiálu
pro činnost;

c) hrazení krátkodobých pronájmů
sálů, tělocvičen apod., potřebných pro činnost, s výjimkou nákladů na
provoz prostor v pronájmu od MČ Praha 13);

d) úhradu nezbytných externích služeb
přímo spojených s provozovanou činností.

 

V tomto programu může
každý registrovaný subjekt podat pouze jednu žádost. Maximální výše poskytnuté dotace
v tomto programu je 30 tis. Kč. Poskytnutý příspěvek nelze použít na mzdy
aparátu ani externích spolupracovníků, pohoštění a investiční náklady.

 

Žadatel
musí ve své žádosti uvést účel použití poskytnutých finančních prostředků podle
uvedeného členění s podrobnějším rozpisem a zdůvodněním v příloze.
Pokud mu nebude poskytnuta dotace v plné výši žádané částky, bude účel
použití prostředků stanoven podle doporučení dotační komise. O případnou
změnu účelu použití dotace je nutno žádat před faktickým čerpáním (nákupem,
objednáním služeb apod.). O souhlasu s touto změnou rozhodne místostarosta v jehož kompetenci je oblast sportu, kultury
a volného času.

 

Program č. 2:

Spolupořadatelství
MČ Praha 13 při organizování nekomerčních jednorázových sportovních, kulturních
a jiných akcí, pořádaných žadatelem pro občany MČ Praha 13
(akce musí být veřejně
přístupné).

 

Městská část Praha 13, jako spolupořadatel konkrétní akce,
poskytne příspěvek na úhradu přímých nákladů spojených s jejím
uspořádáním, např. pronájem prostor, ozvučení, technické zabezpečení, ceny pro
účastníky nebo honoráře profesionálních účinkujících. Případně poskytne další
nefinanční plnění podle dohody s žadatelem, který akci pořádá (např. poskytne
prostory v radnici, zajistí propagaci v rámci Prahy 13 apod.).

 

Předložená žádost o spolupořadatelství musí obsahovat návrh
míry spoluúčasti MČ Praha 13.  Ta může
být maximálně 15 tis. Kč na jednu akci. V tomto programu může každý
subjekt podat více žádostí. Na každou akci musí být podána samostatná žádost,
s výjimkou obsahově shodných opakujících se akcí, např. sportovních soutěží,
které se liší např. pouze kategorií závodníků nebo datem konání. V tomto
případě se podává jedna společná žádost. Dotace může být poskytnuta pouze na
akce, které se uskuteční od data vyhlášení tohoto programu do konce roku 2019.

 Článek
III.  –  Podmínky udělení dotací

1.  Žádosti
o dotace se podávají ve formě vyplněného formuláře s povinnými údaji o
projektu a rozšiřujícími přílohami dle vlastního uvážení žadatele. Vzory
formulářů jsou přílohou tohoto dokumentu. Formulář žádosti o dotace je k
dispozici v elektronické podobě na http://www.praha13.cz/Dotace-a-registrace-subjektu-v-oblasti-volneho-casu.
Registrované subjekty je obdrží e-mailem spolu s oznámením vyhlášení dotačního
řízení.

 

2.  Zpracování projektu, na který je žádost podávána,
musí být věcné, stručné, výstižné a musí obsahovat tyto závazné údaje: Cíl a
obsah projektu, výše požadovaného příspěvku od MČ, účel použití získaných
finančních prostředků, dobu kdy má být dosaženo účelu poskytnutí dotace,  přínos projektu pro obyvatele MČ Praha 13,
položkový rozpis příjmů a výdajů. Žadatel musí uvést i názvy institucí, u nichž
jsou nárokovány další finanční prostředky na tento projekt.

 

3.  Žadatel musí před podáním jakékoliv žádosti o
dotaci aktualizovat údaje vedené v Registru
organizací volného času městské části Praha 13, pokud u nich došlo
k jakékoliv změně. Dále musí aktualizovat údaje o své členské základně
zasláním Evidenčního listu členské základny.

 

4.  Žádosti,
které nebudou splňovat všechny výše uvedené náležitosti, budou komisí z dotačního
řízení vyloučeny.

 

5. 
Kritériem pro rozhodování o udělení a výši poskytnuté dotace bude
zejména přínos projektu pro městskou část ale i počet občanů Prahy 13
zapojených do činnosti, na kterou se o dotaci žádá, nebo předpokládané
množství návštěvníků akce pro veřejnost.

 

6.  U
projektů, které budou vybrány k realizaci, bude o podmínkách poskytnutí dotace
uzavřena mezi MČ Praha 13 a
žadatelem smlouva.

 

7.  Smlouva o dotaci bude pro žadatele připravena
k podpisu do 30 dnů po schválení rozdělení dotací usnesením RMČ a do
dalších 30 dnů musí být uzavřena podpisem ze strany žadatele. Smlouva, která
nebude uzavřena do 60 dnů po rozhodnutí RMČ se automaticky ruší.

 

8. Poskytnuté dotace lze čerpat jen v souladu s
účelem vymezeným obsahem smlouvy konkretizovaným položkami předloženého
rozpočtu schváleného projektu a je nutno ji vyčerpat a vyúčtovat v termínu
sjednaném ve smlouvě. Pokud
žadatel neuskuteční akce nebo dílčí akce, na které žádal finanční příspěvek, nebo
pokud na uskutečněnou akci nevyčerpal celý poskytnutý finanční příspěvek, je
povinen jej, nebo jeho nevyčerpanou část, MČ Praha 13 neprodleně vrátit.

 

9.  Žadatelé,
kteří dotaci získají, umožní pověřeným pracovníkům MČ Praha 13 průběžnou
kontrolu realizace projektu, a to jak po stránce věcného naplnění předmětu
smlouvy, tak po stránce použití poskytnutých finančních prostředků.

 

10.  Příjemci dotace jsou povinni ji vůči MČ Praha
13 vyúčtovat, a to v termínu do 30 dnů po jejím vyčerpání, nejpozději
však do data uvedeného ve smlouvě.

Vyúčtování dotace je její příjemce povinen předložit
ve formě soupisu výdajů spojených s realizací projektu a to na formuláři,
který mu byl zaslán elektronicky a doložit jej originály i fotokopiemi
prvotních účetních (daňových) dokladů. Tyto doklady se předkládají nejprve k předběžné
kontrole pověřenému pracovníku MČ Praha 13. 
Po této kontrole si příjemce dotace ponechává označené originály
účetních dokladů a MČ Praha 13 jejich fotokopie.

Povinnost předložit vyúčtování je splněna až jeho
předáním na podatelnu ÚMČ Praha 13. 
Závěrečnou kontrolu vyúčtování dotací provádí odbor kontroly ÚMČ Praha
13.

 

11.  Pokud
žadatel řádně nedoloží doklady o použití dotace v souladu s obsahem smlouvy,
předloženým projektem, podmínkami poskytnutí dotace a pokyny pro jeho
vyúčtování, má MČ Praha 13 právo na vrácení poskytnutého příspěvku. O
povinnosti  vrácení dotace nebo její části rozhoduje RMČ. V případě
neuspokojivého nebo pozdního vyúčtování předchozí dotace nemusí být žadateli
další dotace v následujícím období poskytnuta.

Článek IV.  – Průběh dotačního řízení

1.  Žádosti o dotace
na jednotlivé projekty je možno podávat v termínu od 25. 3. 2019 do 10. 4.
2019.  To znamená, že písemné vyhotovení
žádostí s přílohami je nutno doručit nejpozději do středy 10. 4. 2019 do 18:00
hodin na podatelnu v budově radnice městské části Praha 13, Sluneční nám.
13/2580, Praha 13 – Nové Butovice. Ve stejné lhůtě musí být formuláře žádostí o
dotace doručeny i v elektronické podobě na adresu:  pardubickyb@P13.mepnet.cz.
Elektronicky se posílají pouze formuláře – bez příloh. 
Podané žádosti a jejich přílohy se žadatelům
nevracejí. 

2.  V termínu
do pátku 22. 3. 2019 budou poskytovány informace ke zpracování projektů
asistentem místostarosty Bohdanem Pardubickým (po dohodě na tel. č. 235 011
210  nebo e-mailu pardubickyb@P13.mepnet.cz ). 

 

3.  Výsledky dotačního
řízení budou po rozhodnutí RMČ vyhlášeny do 15dnů – zveřejněním  na  http://www.praha13.cz/Dotace-a-registrace-subjektu-v-oblasti-volneho-casu
.

Žadatelé budou informování o výsledku
zprávou na registrovaný e-mail spolu s výzvou k podepsání smlouvy
(žadatel, který nemá e-mail, obdrží vyrozumění a výzvu poštou).

Článek V.  –  Žádosti o finanční příspěvky mimo dotační řízení

Rada MČ Praha 13 při
rozhodování o udělení dotací v oblasti volného času rozhodne o výši
rezervy ponechané pro uspokojení dodatečných žádostí o finanční příspěvek mimo
toto dotační řízení, které však budou přijímány a projednávány jen
v závažných a řádně odůvodněných případech a za těchto podmínek:

a)  u programu číslo 1 (podpora
celoroční činnosti): v případě subjektů, které po uzávěrce dotačního
řízení nově vznikly nebo podstatně rozšířily předmět své činnosti, případně
dosáhly výrazného nárůstu členské základny;

b)  u programu číslo 2 (spolupořadatelství):
půjde-li o původně neplánovanou významnou akci a žádost bude podána do 60 dnů
před jejím pořádáním;

c)  v případě žádosti o
příspěvek pro kolektivy a jedince, pokud svou účastí v celostátních nebo
mezinárodních sportovních, uměleckých a vědomostních soutěžích reprezentují
Prahu 13 a
do těchto soutěží se nominovali po uzávěrce dotačního řízení.

 

O podaných dodatečných žádostech bude rozhodovat RMČ
ad hoc.

 

Tyto podmínky pro udělení programových dotací v oblasti
sportu, kultury a jiného využití volného času na r. 2019  byly schváleny usnesením Rady Městské části
Praha 13  č. UR 0051/2019  z 18. 2. 2019

 

V Praze
dne  20. 2. 2019

Petr
Zeman  v.r.
místostarosta

 

Příloha:
Žádost o dotaci v programu č. 1
Žádost
o dotaci v programu č. 2
ELCZ k vyplněni 2019

Vyhlášení programů a podmínek pro poskytování dotací v oblasti sportu, kultury a jiného využití volného času pro r. 2019

Sdílejte článek