Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dotace v oblasti sociálních a návazných služeb a rodinné politiky pro rok 2024

Dotační řízení městské části Praha 13 v oblasti sociálních a návazných služeb a rodinné politiky pro rok 2024

Městská část Praha 13 podporuje poskytovatele sociálních a návazných služeb a rodinné politiky působící v zájmu klientů s trvalým pobytem na území městské části Praha 13 formou dotace. Dotační řízení probíhá v souladu se zákonem č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.131/ 2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Dotační řízení  je schváleno usnesením Rady městské části Praha 13 č. UR 0119/2024 ze dne 25. března 2024.

Vyhlášené programy:

Program A není v roce 2024 vyhlášen, dosavadní žadatelé podpoření v období 2021 – 2023 mohou žádat v Programu B!

  1. program B (jednoletý program je určen pro podporované sociální a návazné služby, včetně žádostí o individuální dotace), program je určen pro rok 2024 provizorně i pro realizátory prioritních služeb podpořených v období 2021 – 2023 v rámci víceleté podpory (Program A),
  2. program C (jednoletý program je určen pro aktivity podporující naplnění tematických oblastí a opatření koncepce rodinné politiky městské části Praha 13).

Dotační řízení je určeno, jak pro poskytovatele služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v Registru poskytovatelů sociálních služeb, a to nejpozději v uplynulém kalendářním roce (tj. do 31. 12. 2023), tak i pro služby tzv. návazné, které nepodléhají registraci dle zákona  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Dotační řízení je dále určeno pro poskytovatele služeb, kteří jsou zahrnuti do tzv. Sítě podporovaných sociálních a návazných služeb městské části Praha 13 pro rok 2024.

Dotační řízení je v případě programu C určeno poskytovatelům služeb a realizátorům aktivit
v oblasti rodinné politiky.

Formuláře žádostí o „individuální“ dotace na realizaci projektů tzv. návazných služeb a sociálních služeb nezařazených v Krajské síti sociálních služeb HMP a Síti podporovaných sociálních a návazných služeb městské části Praha 13 pro rok 2024 budou zasílány na vyžádání.

Do dotačního řízení se zařazují žádosti podané v termínu od 26. dubna 2024 do 13. května 2024 včetně, a to:

  • v úředních hodinách podatelny Úřadu městské části Praha 13, Sluneční nám. 2580/13, 158 00 Praha 5
  • poštou na adresu Úřad městské části Praha 13, odbor sociální péče, Sluneční nám. 2580/13, 158 00
    Praha 5 (rozhodující je datum poštovního razítka)
  • datovou schránkou zv6bsur

Obálku či datovou zprávu je nutné označit: „Městská část Praha 13 – dotace 2024 – oblast sociálních a návazných služeb a rodinné politiky“.

Ve stejné lhůtě musí být žádost o dotaci odeslána i v elektronické podobě na adresu: granty@praha13.cz.

Informace o dotačním řízení poskytuje: Bc. Petr Syrový, vedoucí oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb, Odbor sociální péče, tel.: 235 011 453, e-mail: syrovyp@praha13.cz

Přílohy:

Pravidla dotačního řízení městské části Praha 13 v oblasti sociálních a návazných služeb a rodinné politiky pro rok 2024 (včetně přílohy č.1)

Formulář žádosti o poskytnutí dotace – Program B (sociální služby)

Formulář žádosti o poskytnutí dotace – Program B (návazné služby)

Formulář žádosti o poskytnutí dotace – Program C (rodinná politika)

Priority rozvoje sociálních a návazných služeb pro občany městské části Praha 13 pro rok 2024

Koncepce rodinné politiky pro městskou část Praha 13 na období 2018 – 2024

Registrace poskytovatelů sociálních a návazných služeb

Prostřednictvím registrace lze zjednodušit každoroční „papírování“ spojené s podáváním žádosti o dotaci. Dle Pravidel dotačního řízení městské části Praha 13 v oblasti sociálních a návazných služeb a rodinné politiky pro rok 2021 nemusejí podávat povinné úředně ověřené přílohy tyto organizace:

V případě, že Vaše organizace doznala od doby registrace změn v údajích, např. změnu názvu organizace nebo sídla, je nutné toto doplnit.

Jak postupovat při registraci?
  • vyplnit Registrační list 2021
  • k formuláři přiložit povinné úředně ověřené přílohy: kopii stanov, kopii potvrzení o registraci ekonomického subjektu (vydaný ČSÚ, MV ČR, MK ČR apod.), kopii dokladu o jmenování statutárního zástupce (jmenovací dekret, zápis z valné hromady apod.), kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu a kopii (není nutné úřední ověření) rozhodnutí o registraci sociálních služeb
  • formulář + přílohy odevzdat v daném termínu do podatelny MČ Praha 13 a v el. podobě (pouze formulář bez příloh) zaslat na email syrovyp@praha13.cz