Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Místní akční plán II rozvoje vzdělávání pro Prahu 13

 

 

 

 

Název projektu: Místní akční plán II rozvoje vzdělávání
pro Prahu 13

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008587

Celkové způsobilé výdaje: 10 870 040,16 Kč

Doba realizace projektu: 1. 8. 2018 – 31. 7. 2021

Cíle projektu:

Projekt navazoval na předchozí projekt MAP rozvoje vzdělávání pro Prahu 13 a Řeporyje. Cílem bylo pokračování ve společném plánování a sdílení aktivit vedoucí k zlepšení kvality vzdělávání v MŠ, ZŠ, ZUŠ a neformálních a zájmových organizacích. Byla podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání na území MČ Prahy 13 a Řeporyje. Projekt se zaměřil na rozvoj spolupráce zřizovatelů se školami, spolupráci škol, spolupráci s rodiči a se zaměstnavateli působícími v daném území. Součástí byla podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

Tato spolupráce vedla k:
– systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol

– sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání

– podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka

– dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole

– zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči.

Hlavním výstupem projektu je dokument MAP II rozvoje vzdělávání pro Prahu 13 a Řeporyje (2019 – 2021) /odkaz sem: https://www.praha13.cz/file/wcs1/Finalni-dokument-MAP-II-P13.pdf /, který navazuje na MAP I, stanovil priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v dané lokalitě na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů podložených reálnými daty a místními analýzami. Byl prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnoval oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

MAP II umožnil plánování investičních a neinvestičních akcí, bez toho by nebylo možné čerpat dotace z finančních prostředků EU.

 

Realizátor projektu:

Název: Městská část Praha 13

IČ: 00241687

Ulice: Sluneční náměstí 13/2580

Město: Praha 13

PSČ: 15800

 

Kontaktní osoba:

Ing. Jan Šafir

E-mail: SafirJ@praha13.cz

Tel.: 235 011 428

 

Odkazy:

OPVVV https://opvvv.msmt.cz/
Řídící orgán: https://www.msmt.cz/