Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Plán udržitelné městské mobility MČ Praha 13

 

 

 

 

 

 

Název projektu: Plán udržitelné městské mobility MČ Praha 13

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_119/0014689

Celkové způsobilé výdaje: 3 147 446,50 Kč

Doba realizace projektu: 1. 3. 2020 – 31. 5. 2022

 

Cíle projektu:

Cílem projektu bylo vytvoření Plánu udržitelné městské mobility MČ Praha 13 (SUMPP13). SUMPP13 je strategickým dokumentem, jehož cílem je vytvořit podmínky pro uspokojení potřeb mobility lidí i podniků v Praze 13 a jeho okolí a přispět ke zlepšení kvality života.

– Komplexně řeší dopravní dostupnost
– Zvýší bezpečnost v dopravě
– Sníží negativní vlivy dopravy na životní prostředí
– Zlepší účinnost a hospodárnost přepravy osob a zboží
– Zvýší atraktivnost a kvalitu prostředí na MČ

Za pomoci občanů, místních, regionálních a státních orgánů chceme hledat a najít možnosti udržitelné městské dopravní obsluhy území Prahy 13. Opatření definované v Plánu udržitelné městské mobility pokryjí všechny druhy dopravy, dopravu veřejnou i soukromou, osobní i nákladní, motorizovanou i pěší a statickou. Nejdůležitější vlastností dokumentu bude fakt, že bude zcela jedinečný pro daná specifika Prahy 13, vytvoří podmínky pro uspokojení potřeb mobility lidí i podniků v Praze 13 a jejího okolí.

Plán udržitelné městské mobility MČ Praha 13 se skládá z Analytické části /odkaz sem: https://www.praha13.cz/file/wDt1/02-SUMP-Praha-13-Analyticka-cast.pdf /a z Návrhové části /odkaz sem: https://www.praha13.cz/file/uDt1/03-SUMP-Praha-13-Navrhova-cast-240122.pdf /.

V průběhu realizace projektu se ukázalo jako nezbytné zpracovat Generel cyklistické dopravy MČ Praha 13 /odkaz sem: https://www.praha13.cz/file/tCt1/Generel-cyklisticke-dopravy.pdf /
Schválenou změnou projektu byl projekt o tento dokument rozšířen a v květnu 2022 byl projekt úspěšně dokončen.

 

Realizátor projektu:

Název: Městská část Praha 13

IČ: 00241687

Ulice: Sluneční náměstí 13/2580

Město: Praha 13

PSČ: 15800

 

Kontaktní osoba:

Ing. Libor Hakl

E-mail: HaklL@p13.mepnet.cz

Tel.: 235011346

Odkazy:

OPZ: http://www.esfcr.cz/
Řídící orgán: http://www.mpsv.cz/