Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

PRIMAS Praha 13

 

 

 

 

Název projektu: Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím
posílení inkluze v multikulturní společnosti
(PRIMAS Praha 13)

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000288

Celkové způsobilé výdaje: 9 030 910,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 7. 2019

Cíle projektu:

Projekt byl zaměřen na podporu specifických vzdělávacích potřeb žáků s OMJ a na zavádění MKV v rámci vzdělávání v všech ZŠ zřízených MČ Praha 13.

Cílem bylo prostřednictvím realizace projektu přispět k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. Dalším cílem realizace projektu bylo vytvoření ve všech spolupracujících školách proinkluzivního prostředí a začlenění žáků s OMJ. Spolupracující škola je po realizaci projektu plně připravena takové žáky vzdělávat v počtu, který si bude budoucí situace vyžadovat.

Cílem projektu dále bylo vybudovat mezi školami partnerství pro sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe. V souladu s OP PPR bylo cílem posílení komunitní role školy. Cílem projektu bylo vytvoření funkčního nástroje pro sdílení zkušeností s možností neformálního vzdělávání tak, aby vazby vytvořené realizací projektu trvaly i v dalších obdobích.

Projekt byl úspěšně dokončen podle schváleného harmonogramu.

 

Realizátor projektu:

Název: Městská část Praha 13
IČ: 00241687
Ulice: Sluneční náměstí 13/2580
Město: Praha 13
PSČ: 15800

Kontaktní osoba:

Mgr. Jan Šafir

E-mail: SafirJ@praha13.cz

Tel.: 235011428

 

Odkazy:

OP PPR: https://www.penizeproprahu.cz/
Řídící orgán: https://www.penizeproprahu.cz/kontakty/