Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozvoj řízení kvality včetně strategického řízení na Praze 13

 

 

 

 

 

 

Název projektu: Rozvoj řízení kvality včetně strategického
řízení na Praze 13

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_034/0002888

Celkové způsobilé výdaje: 2 832 438,50 Kč

Doba realizace projektu: 1. 10. 2016 – 31. 12. 2017

Cíle projektu:

Cílem projektu je realizací vzájemně provázaných 3 hlavních věcných aktivit zvýšit kvalitu řízení úřadu a poskytovaných veřejných služeb. Provázanost aktivit je následující:

 

Implementace EFQM umožní ÚMČ P13 dále rozvinout systém řízení kvality, kdy stávající implementovaný CAF jasně ukázal, že organizace je schopna takového systému využít ke svému zlepšení, a navíc je připravena (manažersky z pohledu odhodlání systém zavést i personálně pro faktickou implementaci) na zavedení Modelu excelence EFQM dle vybrané metodiky. Popis procesů a vytvoření procesní mapy úřadu jsou nezbytným předpokladem pro možnost zavedení EFQM a další zvyšování kvality. Bez standardizovaného popisu procesů a zavedení systému jeho správy není možné dlouhodobě zvyšovat kvalitu procesů (hlavních, podpůrných i řídicích), tj. není možné cíleně a komplexně zvyšovat kvalitu jejich výstupů, tedy z velké části poskytovaných veřejných služeb.

Posílení strategického řízení v MČ Praha 13 a vytvoření nového strategického plánu rozvoje MČ P13 umožní lépe řídit poskytování veřejných služeb ve středně a déledobém horizontu.

Vzdělávání vybraných zaměstnanců ÚMČ bude zaměřeno na přímou podporu předchozích 2 dílčích cílů (zejm. oblast procesního a projektového řízení, využívání nástrojů eGovernmentu) a na další zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb (zadávání veřejných zakázek, komunikace s občany a médii).

Projekt byl úspěšně dokončen.

Vytvořené dokumenty:
Koncepce rodinné politiky Praha 13 /odkaz sem: https://www.praha13.cz/file/8Zm1/Koncepce-rodinne-politiky-Praha13.pdf /
Strategický plán Městské části Praha 13 na období 2018 – 2024 /odkaz sem: https://www.praha13.cz/file/uSm1/Strategicky-plan-mestske-casti-Praha-13-na-obdobi-2018-2024.pdf /

Realizátor projektu:

Název: Městská část Praha 13
IČ: 00241687
Ulice: Sluneční náměstí 13/2580
Město: Praha 13
PSČ: 15800

Kontaktní osoba:

Ing. Martin Šmíd
E-mail: SmidM@praha13.cz
Tel.: 235 011 616

Odkazy:
OPZ: http://www.esfcr.cz/
Řídící orgán: http://www.mpsv.cz/