Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

11 – Údolí a prameniště Motolského potoka

Stanoviště č. 11 – Křížem krážem Prahou 13

Tato kombinace geohry a turistické poznávací stezky Vás zavede k důležitým místům v Městské části Praha 13. V historických, přírodních i moderních lokalitách městské části je rozmístěno 13 dřevěných sloupků s QR-kody, které odkazují na informační texty na webu MČ Praha 13 vážící se k danému místu.

Prameniště a Údolí Motolského potoka

GPS: 50°3’14.829″N, 14°18’6.283″E

Klíčová témata:

významný krajinný prvek přímo pod obchodním centrem Globus; v údolí je veřejné ohniště a dětské hřiště

Chcete se dozvědět více?

Tento významný krajinný prvek se nachází přímo pod obchodním centrem Globus, pod ulicí Sárská, nedaleko stanice metra Zličín. Prameniště Motolského potoka je situováno v sevřené špičce Motolského údolí, které na jižní straně vymezují svislé pískovcové výchozy a nad nimi zpevněné plochy v okolí Hypermarketu Globus. Severozápadní hranici určuje zkušební trať ČD-Depo Zličín a na východě ohraničuje zájmové území silnice k betonárně. Přibližnou osu území tvoří koryto Motolského potoka. Motolský potok pramení v katastru Praha – Stodůlky na úpatí propustných cenomanských pískovců, ve kterých se dobře akumulují srážkové vody. Na konci 20. století doznalo okolí prameniště velké změny. Nad levým svahem byly postaveny objekty Tatry Zličín, které změnily odtokové poměry povrchových vod. Levý svah údolí byl upraven navážkou zeminy. Pravý svah údolí pramenné oblasti Motolského potoka je vymezen skalním útvarem z bělohorských pískovců. Údolí je členěno do několika přírodních lokalit s typickou faunou a flórou – vodní plochy, porosty dřevin, mokřadní a bylinné porosty, sušší luční porosty a stepní porost. V roce 2005 byla na tomto území dokončena revitalizace. Revitalizaci prameniště a údolí Motolského potoka zahájil odbor životního prostředí ÚMČ Praha 13 již v roce 2003. Údolí muselo být nejprve pečlivě vyčištěno od černých skládek a náletových dřevin. Těchto prací se účastnili i dobrovolníci ze skautských oddílů. Vlastní stavba zahrnovala vybudování mlatových cest a dvou můstků přes Motolský potok. V lomu bylo odbahněno a prohloubeno původní jezírko s mokřadní vegetací u skalní stěny. Jeho vody napájí prameny na rozhraní perucko – rokycanských a bělohorských pískovců. Ve spodní části údolí byl vytvořen nový vodní prvek „Rybníček“. Při jeho budování byla chráněna stará vrba křehká proti poškození. V údolí se střídají odlišné lokality. Některé části jsou zcela podmáčené jiné zase suché. V jednotlivých lokalitách byly provedeny doplňující výsadby typických rostlin. Porosty v okolí vodních ploch byly doplněny o další druhy stromových vrb. Háj uměle vysázených topolů má dnes charakter lužního lesa. Jeho nově vytvořené keřové patro obsahuje vlhkomilnou střemchu hroznovitou a brslen evropský. Pozoruhodný je původní vzácný porost jilmu ladního v dobrém zdravotním stavu. V okolí starého třešňového sadu se nachází odpočívadlo s dětským hřištěm a veřejné ohniště. V okolí sadu byly doplněny další ovocné stromy, modříny, lípy a duby. V suťovém lese byly vysazeny dřeviny, jako je jilm vaz, javor klen, líska obecná, lípa velkolistá. Na podmáčených plochách jsou pozoruhodná společenstva vlhkomilných ostřic. K odpočinku zde slouží dubové lavice a lehátka z dílny sochaře Čestmíra Sušky. Pro děti a jejich rodiče jsou zde instalovány naučné dřevěné panely, které jim hravou formou představují faunu a flóru. Tento lesopark slouží jako zóna krátkodobé rekreace obyvatel. Míří sem cyklisté, pejskaři, učitelé s dětmi na výlet i za přírodopisem, celé rodiny. Při pečlivém pozorování lze zde nalézt i některé původní vzácnější byliny. Smyslem revitalizace bylo zachovat v údolí přírodní ráz a současně umožnit využívání lokality k odpočinku a poznávání přírody. Některé porosty jsou však současně využívány v režimu hospodářského lesa, takže zde probíhá těžba dřeva. Současně jsou zakládány nové lesní kultury. Většina území je chráněna a pečlivě obhospodařována dle odborně navrhované pěstební péče. Celý projekt byl hrazen převážně z prostředků získaných od soukromých společností. Revitalizaci prováděla společnost Lesy hl. m. Prahy. Údolí je ve správě a v péči odboru životního prostředí MČ Praha 13.

V údolí je pro návštěvníky připraveno veřejné ohniště. Je zde nutné dodržovat provozní řád, přinést si vlastní dřevo a udržovat čistotu a pořádek v okolí ohniště. Z hlediska zákona o požární ochraně je povinností každého návštěvníka počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru. Rozdělávání ohňů mimo toto ohniště je zakázáno ve všech částech údolí na základě zák. 201/2012 Sb., o ovzduší § 15, odst. 4 a 5 a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 6/2001, o ochraně veřejné zeleně, Sb. hl.m. Prahy, kde se uvádí: „V ostatní veřejné zeleni je zakázáno rozdělávat a udržovat otevřené ohně“. Porušení této vyhlášky se postihuje podle obecných předpisů. Řešení postihů a kontroly jsou v kompetenci městské policie.