Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Příjem podání a podnětů

Podat žádost, návrh či podnět je možné podat v souladu se Spisovým a skartačním řádem prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Praha 13 nebo přímo příslušnému odboru.

Podat stížnost, oznámení či podnět (dále podání) ústní formou lze na odboru kontroly, kde úředník sepíše tzv. úřední záznam stížnosti (podání), který stěžovatel stvrdí svým podpisem. Podání lze dále podat též elektronickou cestou na emailovou adresu: epodatelna@praha13.cz
Další možností je podání prostřednictvím datové schránky. Odbor kontroly pak podání vyřizuje v koordinaci s příslušným odborem. Podání může být podáno i telefonicky.
Anonymní podání se z rozhodnutí Rady městské části Praha 13 nevyřizují.

Stížnosti, podněty, oznámení či petice adresované samosprávným orgánům (zastupitelstvo, výbory zastupitelstva, rada, komise rady) nebo jejich jednotlivým členům přijímá, eviduje a vyřizuje oddělení organizačně-administrativní, které spadá pod odbor kancelář starosty.

Rozhodnutí vydává příslušný odbor (např. odbor dopravy, odbor stavební  nebo odbor životního prostředí).

Elektronická podatelna