Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Přestupky

Odbor občansko-správní vede přestupkové řízení dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích na úseku veřejného pořádku, občanského soužití, majetku, jakož i dalších úsecích, které nespadají do speciální působnosti jiného odboru, s výjimkou přestupků, které vyžadují profesní odbornou specializaci funkčně příslušného odboru. Kromě zmiňovaných přestupků tak Odbor občansko-správní projednává např.:   přestupky dle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, přestupky dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, přestupky dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, přestupky dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, přestupky dle zákona č. 121/2000Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, přestupky dle zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státní symbolů České republiky, přestupky dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Na dožádání orgánů činných v trestním řízení a jiných státních orgánů poskytuje zprávy o pověsti z místa bydliště. Předepisuje pokuty pro ekonomický odbor ÚMČ Praha 13, v jehož kompetenci je vymáhání uložených pokut.