Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Oznámení o vyhlášeném konkurzním řízení

Praha13
14.04.2021
Nenechte si ujít

Rada Městské části Praha 13 vyhlašuje konkurzní řízení na pozici ředitelky/ředitele FZŠ, Praha 13, Mezi Školami 2322Rada Městské části Praha 13 v souladu
s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí, ve znění pozdějších
předpisů vyhlašuje konkurzní řízení na funkci:

ředitelky / ředitele
Fakultní základní školy Pedagogické fakulty UK, Praha 13,
Mezi Školami 2322

 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících
a o změně některých zá­ko­nů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o pedagogických
pra­covnících“):

 

 • plná způsobilost k právním úkonům,

 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle zá­ko­na o
  pedagogických pracovnících,

 • bezúhonnost,

 • zdravotní způsobilost,

 • znalost českého jazyka,

 • příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících.

   


  Požadavky
  pro výkon činnosti ředitelky / ředitele:

 • znalost školských předpisů a školské problematiky,

 • základní ekonomické znalosti,

 • organizační a řídící schopnosti.

   

  Obsahové náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče/ky,

 • název pozice, na kterou se uchazeč/ka hlásí,

 • datum a podpis uchazeče/ky.

   

    K přihlášce
  uchazeč/ka přiloží:

 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,

 • doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce pedagogické pra­xe
  potvrzené posledním zaměstnavatelem vč. uvedení funkč­ní­ho zařazení,

 • strukturovaný životopis,

 • koncepci rozvoje Fakultní
  základní školy Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi Školami 2322
  (rozsah max.
  5 normostran),

 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),

 • čestné prohlášení dle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. ve
  zně­ní pozdějších předpisů,

 • originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu činnosti ře­ditele
  / ředitelky (ne starší 2 měsíců).

   

  Předpokládaný nástup do funkce
  1. 8. 2021

   

  Do konkurzního řízení budou
  zařazeny pouze vlastnoručně podepsané při­hlášky uchazečů se všemi úplnými
  požadovanými přílohami, došlé poš­tou na adresu: Úřad MČ Praha 13 (odbor
  školství), Sluneční nám. 2580, 158 00 Praha
  nebo doručené osobně do
  podatelny výše uve­­deného úřadu  
  nej­poz­ději do pondělí 10. 5. 2021 do
  12.00 hod.

   

  Obálku označte textem: „Konkurz – Fakultní základní škola PedF UK,
  Praha 13, Mezi Školami 2322 – NEOTVÍRAT“

   

   

  Praha, 14. 4. 2021    Ing. David Vodrážka, v.r.

  starosta
  Městské části Praha 13

   

  Toto vyhlášení bylo
  schváleno usnesením RMČ Praha 13 č. UR 0167/2021 ze dne 12. 4. 2021

Sdílejte článek