Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pastva ve Stodůlkách nejen pro oči

Praha13
19.11.2019
Nenechte si ujít

Na zelené louce od 19.11. do 3.12. 2019, na svahu mezi Jeremiášovou ulicí a Suchým vrškemV současné době probíhá realizace projektu na přírodní
obnovu louky v oblasti Ovčí hájek. 

Součástí projektu je také pastva ovcí a koz, jakožto
přírodní způsob managementu vegetace spásáním a sešlapem. Takto upravená
vegetace na jaře lépe obráží a vytváří se prostor pro další druhy rostlin.

Krátkodobá pastva začne v úterý 19. 11. 2019 a potrvá pouze 2 týdny. Ovečky budou v ohradníku v jihozápadní
části louky (tedy dále od chodníku a obytných budov), a pod 24 hodinovým
odpovědným dozorem. (Pro dozor bude při horním okraji louky
(mimo chodník) přistaven mobilní přívěs jako dočasné zázemí. Kolem ohrady jsou také
umístěny informační cedulky pro obyvatele a majitele psů.

Přítomnost oveček bychom rádi spojili s výchovnými programy
pro školy.
Věříme, že krátkodobá pastva a výsledná pěkná jarní vegetace bude
okolím vnímána spíše pozitivně.

 Více se můžete dočíst na stránkách spolku
Biodiverzita: https://www.biodiverzita.cz/louka-stodulky/.

 

Ing. Jitka Straková, Ph.D.
garant projektu (604 752 568) 

Mgr. Jakub Straka, Ph.D.
odborné průzkumy přírody (728 445 448)


 

Přírodní obnova louky – Stodůlky

Dvouletý
projekt s názvem „Biologický průzkum v rámci ekologické výchovy –
Stodůlky“, jehož garantem a řešitelem je Jitka Straková, byl financován
magistrátem hlavního města Prahy.

V Praze
však nalezneme celou řadu drobných zelených ploch nacházejících se například
na bývalých výsypkách, navážkách a na okrajích sídlištních bloků, které jsou
vegetačně chudé, zarostlé drnem a kosení tu probíhá jen zřídka či vůbec. Rádi
bychom proto ukázali lidem, jak vhodný management výrazně přispěje ke zvýšení
biodiverzity a celkovému vzhledu opomíjených ploch.

Založením
ukázkové plochy pro management má veliký význam z krajinného, biologického
a také vzdělávacího hlediska.

K našemu
záměru jsme vybrali zelenou plochu ležící na svahu mezi Jeremiášovou
ulicí a sídlištním vnitroblokem Suchý vršek.
Louka je v majetku
hlavního města Prahy, čítá cca 2 ha a je vedena jsou jako nelesní zeleň
na nezastavitelné ploše. Louka nyní působí spíše zanedbaným dojmem.
Kosení zde neprobíhalo již několik let. Vegetaci zde tvoří zejména
expanzní traviny v zapojených drnech se stařinou a nepůvodní invazní
rostliny doprovázené expanzními druhy trnitých křovin. 

Na základě zkušeností a znalostí vegetačního a živočišného
spektra v okolí předpokládáme, že aplikací vhodného managementu biotopu
lze výrazně zvýšit diverzitu původních rostlin i živočichů, které se
v širším okolí vyskytují. Celkový vzhled plochy se tedy změní ze spíše
zanedbané na kvetoucí louku s výraznou druhovou pestrostí. Věříme, že
taková změna bude pozitivně vnímána širokou veřejností, místní městskou částí i
ze strany magistrátu, který má správu pozemku na starosti.

Jak již bylo zmíněno, existuje celá řada managementů biotopu, která využívá pouze přírodě blízké postupy bez
využití herbicidní chemie a podobně. Ke zvolení nejvhodnějšího typu
managementu je důležité předně dobře zmapovat současný stav plochy a
její vývoj během vegetačního období (jaro-konec léta). Proto jsme na rok
2019 zařadili především botanický a faunistický průzkum. Výzkum probíhá
formou opakované pěší návštěvy plochy s odběrem vzorků hmyzu do
sběrných misek či síťky; a inventarizace rostlin formou pozorovaní,
fotodokumentace a terénních zápisků. Na základě výsledků bude teprve
navržen vhodný management, který bude před realizací konzultován s
příslušnými odbory hlavního města Prahy. Aplikaci managementu plochy
bychom rádi realizovali na podzim roku 2019 a v roce 2020 po větší část
vegetační sezóny a na podzim. Mezi vhodně managementy patří mozaikové
kosení v kombinaci s krátkodobou pastvou ovcí. Část plochy bude
vyhrazena pro ukázku původního stavu plochy před managementem.

Stěžejním bodem je ekologická výchova mládeže
ze školských zařízení v blízkém i širším okolí. Děti si tak mohou
prohlédnout a vyzkoušet, jak probíhá biologický výzkum a přírodně blízký
management, na kterém se budou moci v rámci vzdělávacího programu také
částečně podílet. V následujícím roce (letech) pak uvidí, jak jejich
pomoc přispěla ke zlepšení stavu vegetace. Tato zapojení mládeže a
následná pozitivní zpětná vazba má vysoký impakt na vytváření jejich
kladného vztahu k přírodě nejen mimo město, ale i v urbanizované zóně. 

Díky grantové podpoře MHMP mohou školní skupiny využívat vzdělávací programy zdarma.
Více o programu zde
Pro školy

 

Sdílejte článek