Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prokazování totožnosti v době nouzového stavu

Praha13
20.03.2020
Nenechte si ujít

Ministerstvo vnitra vydalo stanovisko k prokazování totožnostiMinisterstvo
vnitra vydalo stanovisko k prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním
pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu
 

1.
Prokazování totožnosti:

Na území ČR mohou občané prokazovat svou
totožnost i neplatnými doklady. Mohou se
i nadále prokazovat OP, CP a ŘP, kterým skončila platnost po 1. březnu
2020. Je-li občan držitelem alespoň
jednoho platného dokladu, upřednostňuje se prokazování totožnosti některým
z těchto platných dokladů. 

2.
Prokazování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Osoby, jimž skončila
platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, mohou na území ČR nadále
řídit motorové vozidlo. Po dobu trvání nouzového stavu není držitel řidičského
průkazu povinen odevzdat ŘP.

3.
Pozastavení povinností občana při vydání občanského průkazu

Občané, kterým skončila platnost
občanského průkazu po 1. březnu 2020, nemají dočasně povinnost požádat o vydání
nového ve lhůtě do 15 pracovních dnů, jak praví příslušné ustanovení zákona o
občanských průkazech, v těchto případech: 

a) došlo ke skončení platnosti OP z
důvodů:

aa) uplynutí doby v něm vyznačené

ab) ohlášení jeho ztráty, odcizení nebo
zničení

ac) ohlášení nebezpečí zneužití dat v
identifikačním certifikátu

ad) nabytí právní moci rozhodnutí o
zrušení údaje o místu trvalého pobytu

ae) nabytím právní moci rozhodnutí úřadu
o skončení jeho platnosti

b)  po obdržení oddacího listu nebo dokladu o
partnerství

c)  po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o
rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení
partnerství

d) po nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo

e) po nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné

f) po
obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera

g) po nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého

h) po nabytí
právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení,
nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,

i) po dni,
kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí
o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

j)  dovršení 15 let, pokud má trvalý pobyt na
území České republiky a nemá občanský průkaz

4. Pozastavení plnění dalších
povinností podle zákona o OP

Občan nemá povinnost odevzdat do 15 pracovních dnů OP, jestliže ukončil trvalý
pobyt na území ČR, jestliže pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že mu
byl občanský průkaz vydán neoprávněně, anebo občanský průkaz pozbyl platnosti.

5. Neprojednání přestupků

Příslušné správní
orgány upustí od projednání přestupků, pokud dojde k porušení povinností, které
jsou uvedeny v bodech 2 až 4 tohoto stanoviska a došlo k nim v době po 1. březnu 2020. 

Uvedená opatření budou aplikována
pouze po dobu trvání nouzového stavu